Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Наукова тема

Науково-дослідна тема кафедри музикознавства та музичної освіти «Розвиток духовного потенціалу особистості  в неперервній мистецькій освіті». Реєстраційний номер: 0116U003993 

Керівник теми: Олексюк О.М., завідувач кафедри теорії і методики музичного мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.

 

Виконавці теми:

Олексюк О.М. ,     -  докт. пед. н., проф., завідувач кафедри

Опанасюк О. П.    – докт. мист., проф.

Бондаренко Л.А., - к. пед. н.,  доцент кафедри

Рахманова О.К.    - викладач

Коваль А.С.           -  аспірантка

Косінська Н.Л.      -   аспірантка

 

Актуальність дослідження зумовлена глобалізацією та проникненням цифрових технологій в усі сфери соціального життя суспільства, зокрема й у мистецькій освіті

Дослідження актуального стану неперервної мистецької освіти дозволило виявити такі суперечності:

 • Недостатнє теоретичне осмислення досліджуваного феномену;
 • Вплив нових форм цифрової революції на зміст та складові професійної підготовки майбутнього фахівця;
 • Необхідність розроблення методики діагностики рівнів сформованості та розвитку духовного потенціалу особистості.

Реалізація наукової теми передбачає такі етапи наукового дослідження:

 • Проектувально-організаційний етап (2017-2018)
 • Дослідницько-експериментальний етап (2017-2018)
 • Експериментально-впроваджувальний етап (2018-2019)
 • Результативно-прогностичний етап (2019-2020)

Мета наукового дослідження – обґрунтувати теоретичні засади та розробити методику розвитку духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті відповідно до нових освітніх програм.

Очікувана теоретична та практична значущість дослідження полягатиме:

 • в оновленні змісту освітніх програм та розробці нових авторських програм і курсів;
 • в узгодженні тематики наукових досліджень магістрантів, аспірантів, докторантів з кафедральною науково-дослідною темою;
 • у підготовці посібника «Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера мистецтва» » для магістрів музичного мистецтва;
 • у визначенні та розробці сучасних діагностичних методик (проективні методики М. Люшера, техніка репертуарних решіток Дж. Келлі, «кольорове письмо» А. Лутошкіна тощо) та дивінаційної техніки дослідження духовного потенціалу музичного мистецтва в постнекласичному освітньому просторі;
 • в удосконаленні професійної компетентності професорсько-викладацького складу кафедри (участь у спільних міжнародних проектах, проведенні міжкафедральних засідань, підготовка майстер-класів тощо).

Робота над науково-дослідною темою забезпечить координацію діяльності  науково-педагогічного колективу кафедри, студентів, аспірантів і докторантів навколо визначеної проблеми. у визначенні сутності духовного потенціалу особистості у неперервній мистецькій освіті.

Теоретичні положення та результати  експериментального дослідження можуть бути застосовані у діяльності інших закладів освіти, які здійснюють  підготовку фахівців мистецького профілю. Матеріали дослідження будуть використанні при укладанні підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів з музичної педагогіки, теорії та історії музики, педагогіки та художньої  творчості, а також у процесі вивчення мистецьких дисциплін у вищих навчальних закладах, системі післядипломної підготовки й перепідготовки фахівців мистецького профілю.

 

Проміжний звіт з реалізації наукової теми Інституту мистецтв «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (реєстраційний номер – 0116U003993) (2016-2021р.) Наукову тему пролонговано до 2025 р.