Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Напрями науково-дослідної діяльності кафедри

Наукова діяльність

Наукові дослідження на кафедрі образотворчого мистецтва здійснюється відповідно до науково-дослідної теми «Мистецькі практики України в європейському культурному просторі» (Реєстраційний номер: 0116U003293),термін виконання: 2016-2021 н.р., керівник – доктор мистецтвознавства, професор Школьна Ольга Володимирівна))

В межах даної теми виділено такі напрями:

 • «Промислові виробництва Східної Європи» – завідувач кафедри Школьна О.В.
 • «Проблеми дизайну в сучасній навчальній практиці ВНЗ України» – завідувач кафедри Школьна О.В.
 • «Актуальні проблеми декоративно-ужиткового, промислового та народного мистецтва України від давнини до сьогодення» – доцент кафедри Варивончик А. В.
 • «Український гобелен у декоративно-прикладному мистецтві ХХ – початку ХХІ століть» – професор кафедри Буйгашева А. Б.
 • «Італійська опера Одеси 1812-1873 рр: мистецька діяльність та соціокультурний контекст» – доцент кафедри Бацак К. Ю.
 • «Творчі пошуки українських митців у контексті сучасних європейських мистецьких практик» – доцент кафедри Коновалова О. В.
 • «Культура України у конексті європейського розвитку» – доцент кафедри Братусь І. В.
 • «Мистецький експеримент як складова розвитку сучасного живопису України» – доцент кафедри Крюкова Г.О., старший викладач кафедри Стрельцова С.В., викладач кафедри Крюк О. О.
 • «Колористика як метод самовираження творчої особистості в сучасному мистецькому полі» – старший викладач кафедри Волкова Л. М.
 • «Графіка малих форм як складова творчості митців сьогодення на мистецькій арені Європи» – старший викладач кафедри Задніпряний Г.Т.
 • «Теорія та практика викладання академічного рисунку і живопису у вищих навчальних закладах» – доцент кафедри Зайцева В.І., старший викладач кафедри Прохорова Н.А.
 • «Історія становлення Закарпатської школи живопису» – старший викладач кафедри Кашшай О.С.
 • «Ювелірний дизайн сучасної України: стан, проблеми, перспективи» – викладач кафедри Барбалат О.В.

Наукові розробки науково-педагогічних працівників кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом, методичних рекомендацій для проведення практичних робіт, організації і проведення тестового контролю, під час виконання студентами індивідуальних завдань і наукових студентських досліджень.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, науково-практичних семінарах з мистецтвознавства, є авторами наукових публікацій у провідних вітчизняних та зарубіжних збірках наукових праць, періодичних наукових виданнях. Молоді викладачі кафедри образотворчого мистецтва продовжують навчання в аспірантурі, здобуваючи науковий ступень доктора філософських наук. Тема дисертаційного дослідження старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва Кашшай Олени Степанівни: «Еволюція творчого методу та формування епічного образотворення у полотнах художника Антона Кашшая», тема дослідження викладача Барбалат Олександри Володимирівни: «Взаємозв’язок візантійського та давньоруського ювелірного мистецтва: типологічний ряд виробів, стилістика, художньо-образні особливості», тема дослідження Мостовщикової Дарї Олегівни: «Образотворчі властивості емалі в мистецькому просторі України кінця Хх – початку ХХІ століття (на прикладі творчості о. Бородая)».

В 2020 році старшим викладачем Зайцевою В. І. здобуто науковий ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури (Диплом ДК № 055983 від 26 лютого 2020 р.), тема дослідження: «Художня інтерпретація літературних образів Івана Котляревського у культурно-історичному контенті кінця ХІХ–ХХ століття»

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник Школьна Ольга Володимирівна здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями, під її керівництвом за останні 5 років 6 аспірантів і докторантів успішно захистили дисертації за спеціальностями 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство), 26.00.01 – Теорія та історія культури (історичні науки) та 17.00.07 – Дизайн, рецензує магістерські роботи, збірки матеріалів науково-практичних конференцій, автореферати дисертаційних досліджень, номінаційні досьє, що подаються до списку нематеріальної культурної спадщини в ЮНЕСКО.

До наукових розвідок кафедри також залучені студенти-художники та аспіранти.

Напрями діяльності наукового гуртка:

 1. Виступи на наукових конференціях та семінарах.
 2. Проведення круглих столів.
 3. Організація та участь у науково-практичних конференціях, семінарах, майстер-класах, відкритих лекціях, показах, дебатах та інших заходах у галузі образотворчого мистецтва та мистецтвознавства.
 4. Друк у періодичних та неперіодичних виданнях студентських наукових праць у галузі образотворчого мистецтва та мистецтвознавства.

Так, за 2018–2020 р. студенти спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» прийняли участь в понад 60 науково-практичних конференціях, що підтверджено опублікованими матеріалами.

Студенти також аналізують вистави, мистецькі проекти, арт-хаби, досліджують проблемні питання з методики образотворчого мистецтва, вивчають наукові праці дослідників. Диспути, наукові семінари, засідання, участь в студентських наукових конференціях – основні форми роботи наукового гуртка. Результати наукових досліджень студентів стають основою для написання пояснювальних записок до творчих (магістерських) робіт.

З метою вдосконалення теоретико-методологічного рівня науково-педагогічних працівників випускової кафедри образотворчого мистецтва проводяться наукові дискурси в рамках засідань кафедри, де розглядаються актуальні питання, пов’язані з проблемами інноваційних методик викладання образотворчих дисциплін, формування особистості художників умовах діяльності сучасного університету тощо.

Науково-організаційна робота випускової кафедри образотворчого мистецтва забезпечується участю науково-педагогічних працівників кафедри у роботі Вченої ради Інституту мистецтв (завідувач кафедри, доктор мистецтвознавства Школьна О. В. та кандидат філологічних наук, доцент Братусь І. В.). Проводиться робота із вищими навчальними закладами, коледжами щодо організації консультування викладачів мистецьких дисциплін, проведення методологічних семінарів та круглих столів, апробації науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах.

Викладачі кафедри співпрацюють з професорсько-викладацьким складом Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Основні напрями співпраці:

 1. Проведення спільних науково-дослідних робіт, апробація та використання результатів наукових досліджень.
 2. Підготовка та публікація у спеціалізованих виданнях сторін наукових статей.
 3. Організація спільних науково-практичних заходів, семінарів, конференцій, круглих столів, обмін досвідом.
 4. Сприяння проведенню стажування викладачів відповідних кафедр і підрозділів сторін.
 5. Організація та проведення науково-методичних семінарів та конференцій.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри також здійснюється шляхом проведення майстер-класів з живопису, рисунку, художньої кераміки, графіки, які традиційно проводяться викладачами під час участі у Міжнародних та Всеукраїнських мистецьких конкурсах та фестивалях, зокрема тих, котрі неодноразово проводилися у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Так, у рамках круглого столу «Шевченко. Київ. Весна» з доповідями виступили представники провідних педагогічних та мистецьких установ м. Києва: В. Піддячий (с. н. с., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України), О. Кисла, О. Ковтуненко, В. Одинцова, І. Осовська, О. Науменко, Н. Стасенко (вчителі дитячої художньої спеціалізованої школи ім. Т. Г. Шевченка). В межах круглого столу студент спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Б. Очерклевич провів майстер-клас «Основи станкової графіки (ліногравюра)», в рамках Всеукраїнського конкурсу образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва «Мальовнича Україна: минуле і сучасність» для учасників конкурсу було проведено майстер-класи з кераміки, станкової графіки, ебру, олійного живопису, пастелі, батику та гобеленоплетіння.

Вирішення методичних питань з огляду на новітні тенденції в образотворчому, декоративно-прикладному мистецтві та графіці на кафедрі образотворчого мистецтва здійснюється шляхом вивчення передового досвіду провідних майстрів-художників. Для цього кафедра образотворчого мистецтва організовує творі зустрічі та майстер-класи з живописцями, скульпторами, граверами відомих вищих навчальних закладів України.

Крім того, активною є мистецька творча діяльність професорсько-викладацького складу означеної кафедри. Викладачі беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських виставка, конкурсах і фестивалях як члени журі, у записах теле- та радіопередач, різноманітних мистецьких акціях і проектах.

Науково-дослідна та творча діяльність науково-педагогічних працівників випускової кафедри представлена у Додатку.

 

Науково-дослідна робота випускової кафедри образотворчого мистецтва

 

Наукова діяльність доктора мистецтвознавства, старшого наукового співробітника,

завідувача кафедри образотворчого мистецтва 

ШКОЛЬНОЇ Ольги Володимирівни

Одноосібна монографія:

 • Школьна О. В. Великосвітські мануфактури князів Радзивіллів ХVІІІ – ХІХ століть на теренах Східної Європи / Ольга Володимирівна Школьна. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 192 с.: іл. – Бібліогр.: с. 183 – 191. – Рез. укр., англ.

Статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection

 • Shkolna O. The role of the Radzivil family in the formation of the historical, cultural and artistic panorama of Europe in the XVIII–XIX centuries / O. Shkolna // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2018. – № 4. – С. 226-231.
 • Школьна О. Питання підготовки мистецтвознавців-експертів із супроводу культурних цінностей в умовах збройного конфлікту // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал / за ред. В. Шульгіної (гол. ред.), С. Литвина (заст. голов. ред.), І. Вільчинської (відп. ред.). – К. : Міленіум, 2017. – № 4. – С. 113-117.
 • Shkolna O. Pottery and Porcelain of Georgia // Oxford Review of Education and Science, «Oxford University Press». – 2015. – № 1(9). – P. 636-642.
 • Школьна О. Персиярни этнической Украины в составе Речи Посполитой ХVІІ – начала ХІХ столетий // Cambridge Journal of Education and Science. – N.2. (14), July-December, 2015. – VOLUME VІ. «Cambridge University Press», 2015. – Р. 304-310.
 • Школьна О. Художні особливості перської обличкувальної кераміки Тебрізу ХVІІІ–ХІХ ст. // Australian Journal of Education and Science. – № 2 (16), July-December, 2015. – VOLUME II. – The University of Sydney : Sydney University Press, 2015. – Р. 448-455.

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Школьна О. Біле золото Межигір’я // Антиквар. – 2018. – №7-8 (109). – С. 48–77.
 • Shkolna O. The Portrait of the Grand Princess Olena Pavlivna in her childhood by Dmitro Levytskiy // Художня культура. Актуальні проблеми. – 2018. – №14. – С. 148–153.
 • Школьна О. В. Дибинецька фаянсова фабрика графів Браницьких на Київщині в світлі даних першоджерел // Археологія і давня історія України. – К., 2018. – Вип. 4(29). – С. 386–402.
 • Школьна О. В. Інтегрування творів образотворчого мистецтва в дизайн інтер’єру на прикладі творчості Євгенії Гапчинської // // Арт-простір: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. Школьна О. В. (головн. ред.), Бацак К. Ю., Ізваріна О. М., Криволапов М. О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – Вип. 3. – С. 97–100, 129.
 • Школьна О. Нові дані щодо діяльності Барашівського фарфоро-фаянсового заводу // Сучасне мистецтво. – 2018. – №4. – С. 369–375.
 • Школьна О. Переобладнання Києво-Межигірської фаянсової фабрики другої половини 1850-х рр. і трансформації її художньо-виробничої частини в ІПСМ // Мистецтвознавство України. – 2018. – №18. – С. 191–197.
 • Школьна О. Реконструкція першого тонкокерамічного скульптурного образу «Українки» як проект фірми С. Воронова «Історичний фарфоровий завод А. Міклашевського» в КНУКіМ // Вісник КНУКіМ. Серія Мистецтвознавство. – Вип. 39. – С. 232–249.
 • Школьна О. Скульптура Києво-Межигірської фаянсової фабрики в світлі архівних даних // МІСТ. – 2018. – №14. – 261–274.
 • Школьна О. Пластичний декор фарфору-фаянсу виробництв земель етнічної України к. ХVІІІ – ХІХ століть // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» (під ред. М. М. Поплавського). – К.: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Вип. 35. – С. 162-175.
 • Школьна О. Європейсько-азійські трансформації в творчості опішнянки Єлизавети Трипільської // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» ( під ред. М. М. Поплавського). – К.: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Вип. 36. – С. 118-137.
 • Школьна О. Західно-азійські рефлексії в сучасному європейському дизайні інтер’єрів // Сучасне мистецтво: наук. зб. / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; редкол.: В. Д. Сидоренко (голова редкол.), О. О. Роготченко (заст. гол. редкол.), А. О. Пучков (головний редактор) та ін. – К.: Фенікс, 2017. – Вип. XIII. – С. 230-234.
 • Школьна О. Арабське мистецтво та сьогоднішня специфіка його наукового вивчення // Художня культура. Актуальні проблеми: наук. вісник // Ін¬т проблем сучас. мистец. НАМУкраїни; редкол.: В. Д. Сидоренко (голова  редкол.), О. Ю. Клековкін (заст. гол. ред¬кол.), І. Б. Савчук (гол. ред.) та ін. – К.: ІПСМ НАМ України, 2017. – Вип. 13. – С. 119-127.
 • Школьна О. Бідермайєр в інтер’єрі та декоративно-ужитковому мистецтві першої половини ХІХ ст.: проблеми визначення стильової приналежності // Мистецтвознавство України: зб. наук, праць. А. В. Чебикін (голова редкол.), В. А. Бітаєв (заст. гол. редкол.), О. Ю. Клековкін (голов. ред.) [та ін.]. – К.: ІПСМ НАМ України, 2017. – Вип. 17. – С. 258-362.
 • Школьна О. Типологія та мотиви оздоблення групи східного тонкокерамічного посуду країн Кавказу та Середньої Азії в ХХ – на початку ХХІ ст. // Сучасне мистецтво: Науковий збірник / ІПСМ НАМ України; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова редколегії), А. О. Пучков (заступник голови редколегії), Л. А. Дрофань (учений секретар) та ін. – К.: ІПСМ НАМ України, Фенікс, 2016. – Вип. XII. – С. 203-208.
 • Школьна О. Глини, маси та глазурі на Києво-Межигірській фаянсовій фабриці у ХІХ столітті // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: Збірник наукових праць / ІПСМ НАМ України; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова редколегії), О. О. Роготченко (головний редактор), А. О. Пучков (заступник головного редактора) та ін. – К.: ІПСМ НАМ України, 2016. – Вип. 12. – С .278-287.
 • Школьна О. Творчість модельників Києво-Межигірської фаянсової фабрики у середині XIX століття // Мистецтвознавство України: зб. наук. праць / ІПСМ НАМ України; Мистецтвознавство України: Збірник наукових праць / ІПСМ НАМ України; редкол.: А. В. Чебикін (голова редколегії), О. К. Федорук (головний редактор), М. І. Яковлєв (заст. гол. редколегії) та ін. – К.: Фенікс, 2016. – Вип. 16. – С. 156-161.
 • Школьна О. Лінія формотворення і модельно-скульптурна частина Києво-Межигірської фаянсової фабрики кінця XVIIІ–XIX століть // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії ’2016: Збірник наукових праць / ІПСМ НАМ України; Науковий керівник теми і головний науковий редактор М. І. Яковлєв; редкол.: А. В. Чебикін, М. І. Яковлєв, А. О. Пучков та ін. – К.: ІПСМ НАМ України, 2016. – Вип. 8 (19). – С. 148-153.
 • Школьна О. Цикл фабрикації продукції та специфіка устаткування виробництва Києво-Межигірської фаянсової фабрики протягом ХІХ століття // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Збірник наукових праць / ІПСМ НАМ України; редкол. : В. Д. Сидоренко (голова редколегії), А. О. Пучков (заступник голови, відповідальний редактор), Л. А. Дрофань (учений секретар) та ін. – К.: ІПСМ НАМ України, 2016. – Вип. 12. – С. 299-306.
 • Школьна О. Походження орнаментики кунтушевих поясів України, Білорусі та Польщі XVII–XIX століть / О. Школьна // Художня культура. Актуальні проблеми: наук. вісник / ІПСМ НАМ України редкол.: В. Д. Сидоренко (голова редколегії), О. К. Федорук (головний редактор), А. О. Пучков (заступник головного редактора) та ін. – К.: ІПСМ НАМ України, 2016. – Вип. 12. – С. 236-242.
 • Школьна О. Особливості побутування «трактирного» фаянсового посуду і «танжерів» у різних етнокультурних регіонах України / О. Школьна // Studia ukrainica. Varsoviencia, № 4 / Uniwersytet warszawski ; katedra ukrainistyki ; rada naukowa : Prof. dr hab. Stefania Andrusiw. – Warszawa: Wyd. Universitetu Warszawskiego, 2016. – S. 475-497.
 • Школьна О. Типологія та мотиви оздоблення групи східного тонкокерамічного посуду країн Кавказу та Середньої Азії в ХХ – на початку ХХІ ст. // Сучасне мистецтво: наук. зб. / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України ; редкол. : В. Д. Сидоренко (голова редкол.), А. О. Пучков (заст. гол. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2016. – Вип. ХІІ. – С. 203-208.

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Школьна О. В. Образ Києва, який надихає митців / О. В. Школьна, Л. М. Клименко // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної науки» (м. Одеса, 23-24 листопада 2018 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 92-94.
 • Школьна О. Східні мотиви в килимарстві Полтавщини ХVІІІ–ХІХ століть // XХІ сходознавчі читання А. Кримського / Національна Академія Наук України, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції м. Київ 17–18 листопада 2017 р. Київ – 2017. Оргкомітет : Богомолов О. В. та ін. – К., 2017. – С. 51.
 • Школьна О. Виробництва художнього скла і дзеркал князів Радзивіллів ХVІІІ–ХІХ століть на теренах Біларусі та України // Історичні студії суспільного прогресу (під ред. Я. Гирича). – 2017. – Вип. V. – Глухів, 2017. – С. 53-70.

Рецензування дисертаційних досліджень:

 • Школьна О. В. Відгук на докторську дис. Одрехівського Р. В. «Мистецтво різьблення по дереву в Галичині як феномен сакральної культури України (ХІХ – перша третина ХХ століття)» за спец. 26.00.01 – мистецтвознавство, захищену під керівництвом О. В. Школьної 30.11.2017 р. НАКККіМ.
 • Школьна О. В. Відгук Татіївській І. П. на канд. дис. «Інституційна діяльність України в галузі повернення та реституції культурних цінностей (1992–2011 рр.)» за спец. 26.00.01 – історичні науки, виконану під керівництвом О. В. Школьної, рекомендовану до захисту 27.12.2017 р. у НАКККіМ.
 • Школьна О. В. Відгук Олійник В. А. на канд. дис. «Трансформації образної системи в дизайні української книги 1980-х – 1990-х рр.», КНУКіМ. Передзахист 21.12.2017 р. за спец. 022 – дизайн, виконану під керівництвом О. В. Школьної.

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 • Дьяченко Р. В. Формування дизайну інтер'єрів ресторанних закладів України XX – початку XXI століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Дьяченко Роксолана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 20 с.
 • Варивода А. Г. Пам'ятки українського церковного гаптування XVII-XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника як об'єкт культурної спадщини [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / Варивода Аліна Григорівна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства. – Київ, 2015. – 19 с.
 • Титаренко А. О. Фарфор-фаянс Волині кінця XVIII – початку XX століття в музейних колекціях України [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / Титаренко Анна Олександрівна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства. – Київ, 2014. – 16 с.

 

Наукова діяльність народного художника України,

професора кафедри образотворчого мистецтва

БУЙГАШЕВОЇ Алли Борисівни

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Буйгашева А. Б. Історія життя і творчість сім’ї Федосових / А. Б. Буйгашева // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 138 (11). Ч. 1. Історичні науки. – С. 38-40

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Буйгашева А. Б. Ручне ткацтво в сучасному культурному просторі України: традиція, що зникає / А. Б.Буйгашева // Арт-простір: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. Школьна О. В. (головн. ред.), Бацак К. Ю., Ізваріна О. М., Криволапов М. О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – Вип. 3. – С. 86-89, 127-128.
 • Буйгашева А. Б. Майбутні художники в картині М. І. Вайнштейна «Три друга» / А. Б.Буйгашева // Міжнародна науково-практична конференція. НАКККІМ, 2017 – С. 121-124.
 • Буйгашева А.Б. Спадщина Миколи Андрійовича Стороженка / А.Б. Буйгашева // Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х.: Центр наукових технологій, 2017 – С. 18-21.
 • Буйгашева А. Б. Портретний жанр у мистецтві гобелена / А. Б.Буйгашева // Арт-простір: культурно-мистецький альманах / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол. Ю. В. Романенкова, С. Б. Ніконова, Л. В. Бех та ін. – Вип. 1.– К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 43-48
 • Буйгашева А. Б. Энкаустика в практике художника-монументалиста / А. Б. Буйгашева // Научные предложения. – Сопот, 2015. – С. 53-58.
 • Буйгашева А. Б. Развитие творческих и профессиональных способностей студентов на практических занятиях по ткачеству гобеленов / А. Б. Буйгашева // Актуальні питання сучасної науки. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16– 17 жовтня 2015 року). – У 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. ІІ. – С. 23-25.
 • Бородай О. А., Буйгашева А. Б. Каталог «Монументалісти Києва», 2013. – С. 30.

Художня творча та виставкова діяльність:

 • Буйгашева А. Б. Всеукраїнська художня виставка до Дня незалежності. Виставкова зала спілки художників України, серпень 2018 р.
 • Буйгашева А. Б. Всеукраїнська виставка до Дня художника. Виставкова зала спілки художників України, 10.2018 р. - 28.10.2018 р.
 • Буйгашева А. Б. Всеукраїнська художня виставка до Дня незалежності. Виставкова зала спілки художників України, серпень 2017 р.
 • Буйгашева А. Б. Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна». Виставкова зала спілки художників України, грудень 2017 р. – січень 2018 р
 • Буйгашева А. Б. Персональна виставка творчих робіт до 75-річчя від Дня народження, жовтень 2016 р.
 • Буйгашева А. Б. Всеукраїнська художня виставка з нагоди 200-річчя Т. Г. Шевченка. Виставкова зала спілки художників України, лютий – березень 2014 р. (Гобелен «Т. Г. Шевченко»)

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід:

 • Буйгашева А. Б. Мінігобелен «Великодній» / А. Б. Буйгашева // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір № 67631 від 06. 09. 2016 р.

 

 

Наукова діяльність кандидата мистецтвознавства,
доцента кафедри образотворчого мистецтва

КОНОВАЛОВОЇ Ольги Володимирівни

Монографії:

 • Коновалова О. В. Антропоморфні мотиви української народної орнаментики: [монографія] / О. В. Коновалова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 156 с.

Статті в фахових виданнях:

 • Коновалова О.В. Скульптурні портрети Луїз Буржуа як суб’єктивний мистецький досвід руйнування канонів портретного жанру / О. В. Коновалова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ, 2017. – С. 115-121.
 • Коновалова О. В. Синтез візуального, кінетичного та сенсорного сприйняття в енвайронментах Луїз Буржуа / О. В. Коновалова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ, 2016. – С. 23-29.
 • Коновалова О. В. Вышитые салфетки 70-х годов ХХ века как уникальный источник исследования городской культуры советской епохи / О. В. Коновалова // Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. – Таганрог, 2016. – № 3 (18). – С. 12-15.
 • Коновалова О. В. Антропоморфні мотиви української народної орнаментики як складова семантичної структури етнодизайну: європейський контекст // О. В. Коновалова. – Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн. 2: зб. наук. праць / редкол.: гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є.А. Антонович, В.П. Титаренко та ін. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка. 2015. – С. 337-342.
 • Коновалова О. В. Сучасні мистецькі практики у контексті культурно-історичного простору київської гори Щекавиця // О.В. Коновалова. – Арт-простір: культурно-мист. альманах / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, редкол.: Ю. В. Романенкова, С. Б. Ніконова, Л. В. Бех та ін. – Вип. 1. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 16-21.
 • Коновалова О. В. Тема дитинства в образотворчій спадщині Тараса Шевченка / О. В. Коновалова // Мистецтво та освіта, №3 (73), 2014. – С. 26-34.

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Konovalova O. Formation of female deity archetype in arts and craftsof Ukraine / O. Konovalova // Арт-простір: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. Школьна О. В. (головн. ред.), Бацак К. Ю., Ізваріна О. М., Криволапов М. О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – Вип. 3. – С. 90-92.
 • Коновалова О.В. Соціокультурні виклики формування незалежного образу жінки в мистецтв ХХ століття / О. В. Коновалова // Соціогуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С. 205-206.
 • Коновалова О.В. «Мистецькі акції групи київських художників «Сквот на Олегівській» як зразок соціально орієнтованої некомерційної творчості» / О. В. Коновалова // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016», 20-21 квітня, 2016 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – ч. 10. – С. 168-170.
 • Коновалова О.В. Формування архетипу жіночого божества у декоративно-прикладному мистецтві України / О. В. Коновалова // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 квітня) / М-во освіти і науки України, Київ, ун-т ім. Б. Грінченка; за заг. ред. В.О. Огнев'юка. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 410-415.
 • Коновалова О. В. Методи дослідження орнаментики декоративно-прикладного мистецтва у другій половині ХХ століття як передумова системних змін вітчизняного мистецтвознавства / О. В. Коновалова // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня) / М-во освіти і науки України, Київ, ун-т ім. Б. Грінченка; за заг. ред. В.О. Огнев'юка. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 283-290.
 • Коновалова О. В. Арт-проект на киевских холмах «Фиктивная Галерея Экспедиция» как уникальная декларация свободы художественной практики / О. В. Коновалова // Society, integration, education: Proceedings of the Internationai Stientifical Conference, May 23 – 24, 2014. Volume ІІ. Rēzekne, 2014.– P. 467-475.

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід:

 • Коновалова О. В. Стаття «Синтез візуального, кінетичного та сенсорного сприйняття в енвайронментах Луїз Буржуа» / О. В. Коновалова // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір № 72627 від 30. 06. 2017 р.
 • Коновалова О. В. Стаття «Сучасні мистецькі практики у контексті культурно-історичного простору київської гори Щекавиця» / О. В. Коновалова // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір № 67594 від 06. 09. 2016 р.
 • Коновалова О. В. Теорія та практика орнаментів (електронний навчальний курс) / О. В. Коновалова // Дистанційне навчання. Інститут мистецтв. Електронний навчальний курс [Електронний ресурс] Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – Режим доступу: http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=330
 • Коновалова О. В. Навчальний посібник «Історія та теорія дизайну» / О. В. Коновалова // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір № 55912 від 04. 08. 2014 р.

 

Наукова діяльність заслуженого художника України,

доцента кафедри образотворчого мистецтва

КРЮКОВОЇ Ганни Олексіївни

Статті у наукових виданнях, включених до наукометничних баз даних, окрім Scopus і Web of Science Core Collection:

 • Крюкова Г. О., Мостовщикова Д. О. Стилістичні особливості етностилю в творчості сучасних українських митців / Г. О. Крюкова, Д. О. Мостовщикова // Молодий вчений. ‒ 2018. ‒ №4. – С. 438-442.

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Крюкова Г. О., Мостовщикова Д. О. Теоретичні основи композиції в образотворчому мистецтві / Г. О. Крюкова, Д. О. Мостовщикова // Наукове мислення: збірник статей учасників двадцятої всеукраїнської практично-пізнавальної конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього» (3-11 травня 2018 р.). – Дніпро: Видавництво НМ., 2018 – С. 14-17.
 • Крюкова Г. О. Новий погляд на станковий живопис. Експериметаторство сучасних українських митців / Г. О. Крюкова // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej " Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje " z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego" (29.09.2016 -30.09.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – С. 24-26.
 • Крюкова Г. О. До питання про основні аспекти розвитку сучасного живопису / Г. О. Крюкова // Сборник научных докладов [Научные предложения]. – Познань, 2015. – С. 58-60.

Художня творча та виставкова діяльність:

 • Крюкова Г. О. Всеукраїнська виставка до 24 річниці Незалежності України,  м. Київ, 12. 08. 2015 р. - 28. 08. 2015 р.
 • Крюкова Г. О. Всеукраїнська виставка присвячена до Дня художника, м. Київ, 09. 09. 2015 р. – 25. 09. 2015 р.
 • Крюкова Г. О. Всеукраїнська виставка присвячена до Дня художника, м. Київ, 07. 10. 2016 р.
 • Крюкова Г. О. Всеукраїнська виставка до 25 річниці Незалежності України, м. Київ, 12. 08. 2016 р. - 28. 08. 2016 р.
 • Крюкова Г. О. VI Всеураїнська виставка триєнале живопису, м. Київ, 09. 06. 2016 р. - 30. 06. 2016 р.
 • Крюкова Г. О. ХV Всеукраїнська Великодня виставка декоративного-прикладного мистецтва «Світ Божий, як Великдень», м. Дніпропетровськ 2016 р.
 • Крюкова Г. О. Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Київ, 23. 12. 2016 р. – 15. 01. 2017 р.
 • Крюкова Г. О. Всеукраїнська республіканська виставка, присвячена 25-річчю КОНСХУ. м. Київ, Центральний будинок художника, травень 2014 р.
 • Крюкова Г. О. Всеукраїнська осіння художня виставка до Дня художника, присвячена 75-річчю заснування Спілки художників України, м. Київ, Центральний Будинок художника України («Червоне та синє», 2013 р. в., р. 60х80, каталог, С. 41).
 • Крюкова Г. О. Всеукраїнська Триєнале живопису. Центральний Будинок художника Національної Спілки художників України, 7-13 червня 2013 р.(Натюрморт, 2013 р. в., р. 80х100, (каталог, С. 86))
 • Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід
 • Крюкова Г. О. Полотно «І одна візьметься, а інша полишиться» / Г. О. Крюкова // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір № 72634 від 30. 06. 2017 р.

Керівництво творчою та виставковою діяльністю студентів:

 • Мостовщикова Д. Восьме Всеукраїнське історичне бієнале «Україна від трипілля до сьогодення в образах сучасних художників», присвячене 100-річчю проголошення незалежності Української Народної Республіки, м. Київ, 19. 01. 2018 р. – 02. 2018 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д., Жданова О., Кулик Л. Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Київ, 22. 12. 2017 р. – 14. 01. 2018 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д. Всеукраїнський мистецький захід до Дня художника, м. Київ, 07 – 22. 10. 2017 р. . / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д. Міжнародна виставка Colors of Copper Art Show and Wine Tasting Festival in Historic Downtown Clifton Arizona, USA, 4 – 5 листопада 2017 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д., Дейнега Р., Губська І. Всеукраїнська виставка до 26 річниці Незалежності України, м. Київ, 22. 08. 2017 р. - 10. 09. 2017 р.
 • Мостовщикова Д. Міжнародна виставка під егідою Відкритого Всесвітнього та Всеєвропейського чемпіонату з Сьогі за участі всіх голів Європейських Сьогі Асоціацій (FESA Meeting), м. Київ, 3 - 6 серпня 2017 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д. Всеукраїнська виставка «Мальовнича Україна», м. Северодонецьк, 18. 05. 2017 р. - 30. 05. 2017 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д. ХVІ Всеукраїнська Великодня виставка декоративного-прикладного мистецтва «Світ Божий, як Великдень», м. Біла Церква, 11. 04. 2017 – 12. 05. 2017 рр. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д. Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Київ, 23. 12. 2016 р. – 15. 01. 2017 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д., Мороз М., Білик Я., Сучок А. ХV Всеукраїнська Великодня виставка декоративного-прикладного мистецтва «Світ Божий, як Великдень», м. Дніпропетровськ 2016 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д., Шеменьова Ю., Сучок А. Всеукраїнська виставка «Феєрія світла», м. Київ, 03. 2016 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д., Білик Я. Всеураїнська виставка «Мальовнича Україна», м. Київ, 09. 07. 2016 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д. Всеукраїнська виставка до 25 річниці Незалежності України, м. Київ, 12. 08. 2016 р. - 28. 08. 2016 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д., Дейнега Р., Губська І., Білик Я., Мороз М., Іванова М., Близнюк Л. Всеукраїнська виставка присвячена до Дня художника, м. Київ, 07. 10. 2016 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д. Всеукраїнська виставка присвячена 160- річчю від Дня народження Івана Франка, м. Івано-Франківськ, 15. 11. 2016 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д., Білик Я. Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Київ, 23. 12. 2015 р. – 15. 01. 2016 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д., Мороз М. Всеукраїнська виставка присвячена до Дня художника, м. Київ, 09. 09. 2015 р. – 25. 09. 2015 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д. Всеукраїнська виставка до 24 річниці Незалежності України, м. Київ, 12. 08. 2015 р. - 28. 08. 2015 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Шеменьова Ю. Всеукраїнська виставка «Романтичний пейзаж», Заповідник «Качанівка», 20. 05. 2016 р. / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д. MARLER KUNSTSTERN – 2016, Ессен, Німеччина / Кер. Крюкова Г. О.
 • Мостовщикова Д. Passion to Perform. Торонто, Канада, 2016 р. / Кер. Крюкова Г. О.

 

Наукова діяльність кандидата культурології, доцента,

доцента кафедри образотворчого мистецтва

МИХАЛЕВИЧА Віктора Вадимовича

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Братусь І. В., Михалевич В. В., Гунька А. М. Історичний погляд на дитячу книгу другої половини XХ століття в УССР / І. В. Братусь, В. В. Михалевич, А. М. Гунька // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 141 (№ 2). – С. 17-19.
 • Михалевич В.В., Братусь І.В., Гунька А.М. Історія розвитку дитячої книги в сучасній Україні / В. В. Михалевич, І. В. Братусь, А. М. Гунька // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 138 (№ 11). – С. 95-96.
 • Братусь І. В., Михалевич В. В. Історичні аспекти використання інтернет-технологій в арт-терапії (Padlet) / І. В. Братусь, В. В. Михалевич // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 134 (№ 7). – С. 170-171.
 • Михалевич В.В., Братусь І. В. Розвиток друкарства у Європі / В.В.Михалевич, І. В. Братусь // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 131 (№ 4). – С. 103-105.
 • Михалевич В. В., Братусь І. В. Історичні передумови та перспективи розвитку геймдизайну в Україні / В. В. Михалевич, І. В. Братусь // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 129 (№ 2). – С. 84-85.
 • Михалевич В. В., Братусь І. В. Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі  / В. В. Михалевич, І. В. Братусь // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 125 (№ 10). – С. 119-120.
 • Михалевич В.В., Кириленко М.О. Тенденції розвитку малогабаритного житла (сучасний світовий досвід) / В.В. Михалевич, М.О. Кириленко // Проблеми розвитку міського середовища: Науково-технічний збірник Нац. авіаційного університету. – К.: НАУ, 2016. – № 15 – С. 52-60.
 • Михалевич В.В. Роль Інтернету в розвитку художньої культури та сучасного арт-ринку / В.В. Михалевич // Вісник державної академії керівних кадрів культури та мистецтв. – 2015. – №1. – С. 142-146.
 • Михалевич В.В. Архітектура храму як комплекс християнської символіки у сакральному мистецтві середньовіччя / В.В. Михалевич // Проблеми розвитку міського середовища: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2013. – №9. – С. 106-115.
 • Михалевич В.В. Метод художньо-графічного аналізу в навчальному процесі при роботі над шрифтовою композицією / В.В. Михалевич // Проблеми розвитку міського середовища: зб. наук. праць. – К.: –НАУ, 2013. – №10. – С. 96-103.

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Михалевич В.В. Золотий перетин як універсальний спосіб пізнання та відображення природи в культурі / В. В. Михалевич // Арт-простір: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. Школьна О. В. (головн. ред.), Бацак К. Ю., Ізваріна О. М., Криволапов М. О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – Вип. 3. – С. 29-31.
 • Братусь І. В., Михалевич В. В. Історико-культурний аспект вшанування видатного авіаконструктора Олега Антонова в Києві [Текст] / І. В. Братусь, В. В. Михалевич // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Київ, 29-30 вересня 2017 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика» , 2017. – С. 50-52.
 • Михалевич В. В., Братусь І. В. Еволюція та перспективи мистецтва оформлення європейської книги від рукописів та стародруків до сучасної книги (короткий аналіз) [Текст] / В. В. Михалевич, І. В. Братусь // «Актуальні проблеми філології» (м. Одеса, 22-23 вересня 2017 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 105-109.
 • Михалевич В.В., Шаргородська В.В. Проблема місця радянської скульптури в Україні та її сприйняття (на прикладах країн колишнього СРСР) / В.В. Михалевич, В.В. Шаргородська // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура та екологія. Проблеми міського середовища» (31жовтня – 1 листопада) – К.: Нац. авіаційний університет (НАУ), 2016. – С. 179.
 • Михалевич В.В. Історія винекнення та розвиток буквенно-звукового письма в Європі / В.В. Михалевич // Матеріали II міжнародного науково-практичного конгресу «Міське середовище –XXI ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн. (15-18 березня) – К.: Нац. авіаційний університет (НАУ), 2016. – С. 106.
 • Михалевич В. В. История возникновения и развитие буквенно-звукового письма в Европе / В. В. Михалевич // Міське середовище –XXI ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей II Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15 – 18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С. 106-107.
 • Михалевич В.В., Масон О.К. Вплив школи Баухаус на становлення сучасної архітектури / В.В. Михалевич, О.К. Масон // І Міжнародний наук.-практ. конгрес «Міське середовище – XXI ст.» 10-14 лютого 2014 р. тези доп. – К., 2014. – С. 358-359.

 

Наукова діяльність кандидата мистецтвознавства,

доцента кафедри образотворчого мистецтва

ХИЖИНСЬКОГО Володимира Вікторовича

Підручники, навчальні посібники:

 • Скляренко Н.В. Дитяча книга: проектування друкованих видань: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» денної та заочної форм навчання / Наталія Владиславівна Скляренко, Володимир Вікторович Хижинський, Марія Петрівна Єфімова. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 248 с. (Рекомендовано Вченою Радою Луцького НТУ, протокол № 7 від 29.12.2015 р.)

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Хижинський В. Кераміка Олесі Дворак-Галік як синтез життєвих спостережень / В. Хижинський // Образотворче мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 40-41.
 • Хижинський В. Трансформації: дати волю фантазії / В. Хижинський //Образотворче мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 42-43.
 • Хижинський В. В. Львовская школа профессиональной керамики (1940-е – 1960-е годы) / В. В. Хижинський // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сб. ст. по матер. ХХ междунар. заочной научно-практ. конф. – М. : Международный центр науки и образования, 2014. – №1 (20). – С. 24-29.

Художня творча та виставкова діяльність:

 • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Зимовий салон-2017». Луцьк. січень 2017 р. (2 роботи).
 • Хижинський В. В. Виставка сучасної кераміки «Світло». Київ. галерея «ЦеГлинаАрт». Березень-квітень 2017 р. (16 робіт).
 • Хижинський В. В. Виставка авторської кераміки «NEXUS». М. Київ. ЦУМ. Березень-червень 2017 р. (3 роботи).
 • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Кераміка в інтер’єрі». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», квітень 2017 р. (3 роботи).
 • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Весняний салон-2017». Луцьк. Травень 2017 р. (1 робота).
 • Хижинський В. В. Всеукраїнський фестиваль-виставка сучасної професійної кераміки «ЦеГлина». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», травень 2017 р. (3 роботи).
 • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка абстрактної скульптури «СORPUSCULUM». Київ, червень 2017 р. (1 робота).
 • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка кераміки «Вічне коло». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», вересень 2017 р. (7робіт).
 • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Осінній салон-2017». Луцьк, жовтень 2017 р. (4 роботи).
 • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Кераміка в інтер’єрі». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», жовтень 2017 р. (3 роботи).
 • Хижинський В. В. Міжнародна художня виставка «DAS BUCH». Відень, Австрія, лютий 2016 р. (4 роботи).
 • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Весняний салон-2016». Луцьк. Травень 2016 р. (1 робота).
 • Хижинський В. В. Міжнародна художня виставка «Книга». Свідніца (Swidnica), Польща, травень 2016 р. (4 роботи).
 • Хижинський В. В. Міжнародний фестиваль-виставка сучасної професійної кераміки «ЦеГлина». Київ. Серпень 2016 р. (7 робіт).
 • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Осінній салон-2016». Луцьк, жовтень 2016 р. (2 роботи).
 • Хижинський В. В. Міжнародна виставка «Осінній салон «Високий замок 2016». Львів, листопад 2016 р. (1 робота)
 • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка кераміки «Вічне коло». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», жовтень-листопад 2016 р. (5 робіт).
 • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Кераміка в інтер’єрі». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», листопад-грудень 2016 р. (7 робіт).
 • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Сучасне «мистецтво вогню» України (кераміка, скло, метал)». Київ, січень - лютий 2015 р. (5 робіт).
 • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Великий скульптурний салон 2015». Київ, березень 2015 р. (13 робіт).
 • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Весняний салон». Луцьк, квітень - травень 2015 р.(2 роботи).
 • Хижинський В. В. Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Art Territory», Луцьк, травень – червень 2015 р. (11 робіт).
 • Хижинський В. В. Національна виставка художньої кераміки «ПАРАdocx - 2015». Опішне, Полтавщина, червень 2015 р. (2 роботи).
 • Хижинський В. В. Всеукраїнський фестиваль-виставка сучасної професійної кераміки «ЦеГлина». Київ, серпень 2015 р. (7 робіт).
 • Хижинський В. В. Всеукраїнська художня виставка «До дня художника». Київ, жовтень 2015 р. (1 робота).
 • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Осінній салон-2015». Луцьк,. жовтень 2015 р. (4 роботи).
 • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка абстрактної скульптури «СORPUSCULUM». Київ, грудень 2015 - січень 2016 р. (6 робіт).
 • Хижинський В. В. Обласна художня виставка до 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка. Луцьк, березень 2014 р. (2 роботи).
 • Хижинський В. В. Міжнародна художня виставка «Хрест». Хебдов (Hebdow), Польща, квітень 2014 р. (4 роботи).
 • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Веснянийй салон». Луцьк, травень 2014 р. (4 роботи).
 • Хижинський В. В. Всеукраїнський фестиваль сучасної професійної кераміки «Це Глина». Київ, травень-червень 2014 р.(6 робіт).

 

Наукова діяльність кандидата філологічних наук, доцента,
доцента кафедри образотворчого мистецтва
БРАТУСЯ Івана Вікторовича

Підручники, навчальні посібники, програми:

 • Братусь І. В., Смольніков Ю. Б. Історія України: практикум / І. В. Братусь, Ю. Б. Смольніков. – К.: НАУ, 2015. – 72 с. (англійською мовою)

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection:

 • Romanenkova J., Kuzmenko H., Bratus I. Pendant in the Jewelry Fashion of the Northern Renaissance and Mannerism / Tarih kultur ve sanat arastirmalari dergisi-journal of history culture and art research, 2019, 8 (3). Р. 317-329.
 • Романенкова, Юлія Вікторівната Братусь, Іван Вікторовичта Гунька, Анна Миколаївна (2020) Historical jewels in the museums of the world Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences (11). с. 131-144. 
 • Романенкова, Юлія ВікторівнатаБратусь, Іван Вікторович та Кузьменко, Галина Василівна та Стрельцова, Світлана Вікторівна (2020) Рудольфінське мистецтво як квінтесенція провідних тенденцій маньєризму при празькому художньому центрі Journal of History Culture and Art Research (2). с. 395-407.

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Братусь І. В., Михалевич В. В., Гунька А. М. Історичний погляд на дитячу книгу другої половини XХ століття в УССР / І. В. Братусь, В. В. Михалевич, А. М. Гунька // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 141 (№ 2). – С. 17-19.
 • Михалевич В.В., Братусь І.В., Гунька А.М. Історія розвитку дитячої книги в сучасній Україні / В. В. Михалевич, І. В. Братусь, А. М. Гунька // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 138 (№ 11). – С. 95-96.
 • Братусь І.В., Гунька А.М. Сучасні інструменти збереження культурно-історичних матеріалів (передумови становлення) / Гілея: науковий вісник. – 2018. – Т. 137. – №. 10. – С. 70-71.
 • Братусь І.В., Гунька А.М. Сучасні аспекти трансляції соціального досвіду / Гілея: науковий вісник. – 2018. – Т. 135. – №. 8. – С. 7-8.
 • Братусь І. В., Михалевич В. В. Історичні аспекти використання інтернет-технологій в арт-терапії (Padlet) / І. В. Братусь, В. В. Михалевич // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 134 (№ 7). – С. 170-171.
 • Михалевич В.В., Братусь І. В. Розвиток друкарства у Європі / В.В.Михалевич, І. В. Братусь // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 131 (№ 4). – С. 103-105.
 • Михалевич В. В., Братусь І. В. Історичні передумови та перспективи розвитку геймдизайну в Україні / В. В. Михалевич, І. В. Братусь // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 129 (№ 2). – С. 84-85.
 • Михалевич В. В., Братусь І. В. Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі / В. В. Михалевич, І. В. Братусь // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 125 (№ 10). – С. 119-120.
 • Братусь І. В. Історико-культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка/ І. В. Братусь // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 120 (5). – 95-96.
 • Братусь І. В. Пошуки шляхів збереження історичної пам’яті в освіті / І. В. Братусь // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 119 (4). – С. 106-107.
 • Братусь І. В. Історико-культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження до Другої Світової війни) / І. В. Братусь // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 117 (2). – С. 34-36.
 • І. Bratus, Yu. Smolnikov. The dream of wings (life and scientific achievements of Stepan Hryzodubov) / I. Bratus, Yu. Smolnikov // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the 21-st Century”: Safety in Aviation and Space Technologies (September 19-21, 2016). – K.: NAU, 2016. – P. 9.86 – 9.89.
 • Братусь І. В. Проблеми інтерпретації ролі української діаспори в навчальних курсах/ І. В. Братусь, Ю. Б. Смольніков // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 23. – С. 21-25.

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Bratus І., Tsimyk M. The 76th anniversary of the tragedy of Babi Yar (cultural aspect) / І.Bratus, M. Tsimyk // Арт-простір: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. Школьна О. В. (головн. ред.), Бацак К. Ю., Ізваріна О. М., Криволапов М. О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – Вип. 3. – С. 25-28.
 • Братусь І. В., Михалевич В. В. Історико-культурний аспект вшанування видатного авіаконструктора Олега Антонова в Києві [Текст] / І. В. Братусь, В. В. Михалевич // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Київ, 29-30 вересня 2017 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика» , 2017. – С. 50-52.
 • Михалевич В. В., Братусь І. В. Еволюція та перспективи мистецтва оформлення європейської книги від рукописів та стародруків до сучасної книги (короткий аналіз) [Текст] / В. В. Михалевич, І. В. Братусь // «Актуальні проблеми філології» (м. Одеса, 22-23 вересня 2017 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 105-109.
 • Братусь І. Структура навчальної компю’терної лабораторії з «Туризму» / І. Братусь // Проблеми та iнновацiї в природничо-математичнiй, технологiчнiй і професiйнiй освiтi: [матерiали IV Мiжнародної науково-практичної онлайн iнтернет конференцiї, м. Кропивницький, 10-21 квiтня  2017 р.] /  За заг ред.  М. І. Садового, О. В. Гурянової, Д. В. Гриня, О.М. Трифонової. - Кропивницький: РВВ КДПУ iм. В.Винниченка, 2017. – С.26.
 • Братусь І.В. Функції ілюстрацій у дитячій літературі [Текст] / І. В. Братусь, А. О. Война // «Инновационное развитие науки нового тысячелетия» (г. Ужгород, 21-22 апреля 2017 г.). – Херсон : Издательский дом «Гельветика», 2017. – С. 32-35.
 • Братусь І. В. Использование семейных документов в общей историко-культурной ретроспекции / І. В. Братусь // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 р. Національний авіаційний університет/ ред. кол. Тюрменко І. І. та ін. – К.: «Талком», 2015. – С. 261-264.

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід

 • Братусь І. В. Монографія «Пошуки істини та краси. Проблема жанру історико-біографічної прози Оксани Іваненко» / І. В. Братусь // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір № 72622 від 30. 06. 2017 р. 

 

Наукова діяльність

старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва

ВОЛКОВОЇ Людмили Миколаївни

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Волкова Л. Н. Эвритмия как метод анализа творческого потенциала личности в поле художественной культуры / Л. Н. Волкова // Научная и техническая информация в планировании и осуществлении научній исследований и реализации проектов: зборник научных докладов. – Варшава, 2014. – С. 68-70.

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Волкова Л. М. Арт-терапія в житті та інтеграції людей з особливими потребами / Л. М. Волкова // Простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епохуплинного модерну: матеріали XV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Львів 16 - 18 лютого 2018 р.) / [за наук. ред. А. П. Чуприкова, Л. А. Найдьонової,
  О. Л. Вознесенської, О. С. Скнар]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 181-182.
 • Волкова Л. М. Зображувально-художні форми антропософської терапії / Л. М. Волкова // Простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епохуплинного модерну: матеріали XV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Львів 16 - 18 лютого 2018 р.) / [за наук. ред. А. П. Чуприкова, Л. А. Найдьонової,
  О. Л. Вознесенської, О. С. Скнар]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 9-10.
 • Волкова Л. М. Досліджуючи силу кольору. Кольоротерапія. Можливості кольору в арт-терапії. / Л. М. Волкова // В. зб.: Простір арт-терапії: можливості інтеграції: Мат. XIV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-25 лютого 2017 р.) / [за наук. ред. А.П. Чуприкова, Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар]. – К.: Золоті ворота, 2017. – С. 21 – 24.
 • Волкова Л. М. Семантика жесту – творча складова мистецтва. Евритмічні жести / Л. М. Волкова // Простір арт-терапії: палітра емоцій: матеріали ХІІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-27 лютого 2016 р.) [за наук. ред. А. П. Чуприкова, Л. А. Найдьонової, О. Л. Вознесенської, О. М. Сканр]. – К.: Золоті ворота, 2016. – С. 23-25.
 • Волкова Л. Н. Жизненный кризис как переход в новое состояние, как источник нового развития человека / Л. Н. Волкова // Простір арт-терапії: мистецтво життя: Матеріали ХІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 – 28 лютого 2015 р.) / За наук. ред. А.П. Чуприкова, Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар. – К. : Золоті ворота, 2015. – С. 101-102.
 • Волкова Л. Н. Художественные приемы антропософской терапии / Л. Н. Волкова // Простір арт-терапії. Ресурси зцілення. – Матеріали XI Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. – 2014. – С. 34-37.
 • Волкова Л. Н. Эвритмия как метод анализа творческого потенциала личности в поле художественной культуры Научная и техническая информация в планировании и осуществлении научных исследований и реализации проектов / Л. Н. Волкова // Научная и техническая информиация в планировании и осуществлении научных исследований и реализации проектов. – Варшава, 2014. – С. 68-71.

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід

 • Волкова Л. М. Картина «Вітрила» / Л. М. Волкова // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір № 67646 від 06. 09. 2016 р.

 

Наукова діяльність

старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва

ГУНЬКИ Анни Миколаївни

Статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection:

 • Гунька А. М. Український портретний живопис І пол. XVII ст.: тенденції формування феномену / А. М. Гунька // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Współczesne tendencje w nauce i edukacji» (30.10.2016 -31.10.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – С. 27-29.

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Братусь І. В., Михалевич В. В., Гунька А. М. Історичний погляд на дитячу книгу другої половини XХ століття в УССР / І. В. Братусь, В. В. Михалевич, А. М. Гунька // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 141 (№ 2). – С. 17-19.
 • Михалевич В.В., Братусь І.В., Гунька А.М. Історія розвитку дитячої книги в сучасній Україні / В. В. Михалевич, І. В. Братусь, А. М. Гунька // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 138 (№ 11). – С. 95-96.
 • Братусь І.В., Гунька А.М. Сучасні інструменти збереження культурно-історичних матеріалів (передумови становлення) / І. В. Братусь, А. М. Гунька // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Т. 137. (№. 10.) – С. 70-71.
 • Братусь І.В., Гунька А.М. Сучасні аспекти трансляції соціального досвіду / І.В. Братусь, А. М. Гунька // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Т. 135. (№. 8.) – С. 7-8.
 • Братусь І. В., Гунька А. М. Історичний ракурс використання Інтернету в освіті: культурні норми та аномалії / І. В. Братусь, А. М. Гунька // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 132 (5). – С. 76-77.

 

 

Наукова діяльність

старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва

ЗАДНІПРЯНОГО Геннадія Трохимовича

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Задніпряний Г. Т. Каліграфія – прекрасна гілка на дереві шрифтів / Г. Т. Задніпряний // Арт-простір: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. Школьна О. В. (головн. ред.), Бацак К. Ю., Ізваріна О. М., Криволапов М. О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – Вип. 3. – С. 13-18.
 • Задніпряний Г. Т. Інноваційні тенденції розвитку графіки та графічних технік у сучасній мистецькій освіті / Г. Т. Задніпряний // Програма Всеукр. науково-практ. семінару [«Молодь, освіта, наука та мистецтво»], (Умань, 27-28 лист. 2014 р.). – Умань, 2014. – 76 с.

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід:

 • Задніпряний Г. Т. Картина «Свобода» / Г. Т. Задніпряний // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір № 72635 від 30. 06. 2017 р.

Художня творча та виставкова діяльність:

 • Задніпряний Г. Т. Всеукраїнська художня виставка до Дня незалежності. Виставкова зала спілки художників України, серпень 2018 р.

 

Наукова діяльність

доцента кафедри образотворчого мистецтва

ЗАЙЦЕВОЇ Вероніки Іванівни

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Зайцева В. І. Образно-візуальна мова ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського в українській книжковій графіці 10 – 60-х рр. ХХ ст. / В. І. Зайцева // Вісник Харківської Державної Академії дизайну і мистецтв, випуск 1, 2017 р. – С. 43-50.
 • Зайцева В. І. Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва / В. І. Зайцева // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури № 36: збірник наукових праць / Київ, НАКККіМ, 2016 р. – С. 261-267.
 • Зайцева В. І. Мистецька спадщина ілюстрування творів Івана Котляревського як стильовий орієнтир у сучасній українській книжковій графіці / В. І. Зайцева // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури № 37: збірник наукових праць / Київ, НАКККіМ, 2016 р. – С. 192-199.

Статті у наукових виданнях:

 • Зайцева В. І. Ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського зарубіжними художниками / В. І. Зайцева // Арт-простір: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. Школьна О. В. (головн. ред.), Бацак К. Ю., Ізваріна О. М., Криволапов М. О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – Вип. 3. – С. 76-80.
 • Зайцева В. І. Творчість Володимира Голозубова як невід’ємна складова української книжкової / В. І. Зайцева // Арт-простір: культурно-мистецький альманах / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол. Ю. В. Романенкова, С. Б. Ніконова, Л. В. Бех та ін. – Вип. 1. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 53-57.

Матеріали науково-практичних конференцій:

 • Зайцева В. І. Вивчення традицій українського книжкового мистецтва на прикладі ілюстрування творів Івана Котляревського / В. І. Зайцева // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 september [Electronic resource]. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018. – P. 842-849.
 • Зайцева В. І. Особливості образно-візуальної мови ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського художниками за межами України / В. І. Зайцева // Міжнародна науково-практична конференція НСХУ–80 років суспільного досвіду, Київ, НСХУ (12 грудня 2018 р.).
 • Зайцева В. І. Українська книжкова графіка першої третини ХХ століття як об’єкт історико-мистецтвознавчих досліджень / В. І. Зайцева // IV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття», Київ. ун-т ім. Б. Грінченка 12-13 квітня 2018 р.(участь засвідчує Сертифікат).
 • Зайцева В. І. Образно-візуальна мова ілюстрування творів Івана Котляревського у контексті творчого методу / В. І. Зайцева // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, (30 березня, 2017).
 • Зайцева В. І. Образно-візуальна мова ілюстрування п’єси «Наталка Полтавка» Івана Котляревського на прикладі творчості Миколи Компанця / В. І. Зайцева // Всеукраїнська науково-теоретична конференція. Українське суспільство: основні виміри. Київ, 25 травня 2017 р. – К.: НАКККіМ, 2017. – С. 68-69.
 • Зайцева В. І. Традиции и поиски в области книжной графики на примере творчества Георгия Нарбута (киевский период) / В. І. Зайцева // Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы, №3 (18), науковий журнал (РИНЦ), розділ Искусствоведение, м. Таганрог, Росія, 2016.
 • Зайцева В. І. Мистецька спадщина творчого доробку майстрів української книжкової графіки / В. І. Зайцева // ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Полонійна Академія в Ченстохові, Польща в секції сучасне мистецтвознавство в системі художньої культури, (24-25 березня 2016). – С. 106-107.
 • Зайцева В. І. Традиції і пошуки в галузі української книжкової графіки / В. І. Зайцева // ІІ Міжнародній науково-практичній конференції. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ ст. секція сучасне мистецтвознавство в системі художньої культури, (14-15 квітня 2016).
 • Зайцева В. І. Ілюстрування творів Івана Котляревського видатними графіками «шестидесятниками» як стильовий орієнтир у сучасному мистецтві української книжкової графіки / В. І. Зайцева // Всеукраїнська науково-теоретична конференція. Другі наукові читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук професора О.І. Путро в секції: Культурно-мистецький простір сучасної України: стан та тенденції розвитку. НАКККiМ, (21 листопада 2016).
 • Зайцева В. І. Ілюстрування творів Івана Котляревського в історичних умовах 30-40-х років ХХ століття / В. І. Зайцева // Міжнародна наукова конференція. Четвертих наукових читань пам’яті академіка Платона Білецького (1922–1998). НАОМА, (26 листопада 2016).
 • Зайцева В. І. Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва / В. І. Зайцева // науково-мистецька конференція, Умань, (08.10.2015).

 

Наукова діяльність

старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва

КАШШАЙ Олени Степанівни

Статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection:

 • Кашшай О.С. Формування творчої особистості художника Антона Кашшая у кінці 1920 х 1940 х рр.: мистецька освіта, естетичне становлення [Текст] / О. С. Кашшай // Вісник Закарпатської Академії мистецтв – Ужгород : Наукове партнерство «Центр наукових технологій», 2018. –  С. 58-61.
 • Кашшай О. С. Історіографія дослідження творчості художника Антона Кашшая та стан наукової розробки теми / О.С.Кашшай // Молодий вчений : науков. журнал  – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – №. 4 (44). – с. 67-70.

Статті у наукових виданнях:

 • Кашшай О. С. Особливості викладання дисципліни «Галерейна та кураторська діяльність» у вищих навчальних закладах мистецького спрямування / О. С. Кашшай //АРТ-ПРОСТІР: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; редкол.: Ю. В. Романенкова,  С. Б. Ніконова, Л. В. Бех, Ю. Л. Афанасьєв та ін. – Вип. 2. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 35-38.

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Кашшай О.С. Особливості викладання дисципліни «Галерейна та кураторська діяльність у вищих навчальних закладах мистецького спрямування / О.С.Кашшай // Тези доповідей до Міжнародної науково-практичної конференції «Wspolczesne Problemy i Perspektywy Rozwoju» (м. Варшава, 30-31.01.2017 р.) – Варшава, 2017. – С.15-16.
 • Кашшай О.С. Джерельна база дослідження творчості художника Антона Кашшая та стан наукової розробки теми / О.С.Кашшай // Теорія і практика сучасної науки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Дніпро, 24-25 лютого 2017 р.) – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – с.75-77.
 • Кашшай О.С. Мистецька освіта та естетичне становлення художника Антона Кашшая в кінці 1920-х-1940-х рр.  / О.С.Кашшай // Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференціі «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього» (Харків, 19-20 вересня 2017 р.) – Харків : Наукове партнерство «Центр наукових технологій», 2017. – с.20-24.
 • Кашшай О. С. Соціально-культурні передумови формування Закарпатської школи живопису у 1920–1940-х рр. / О.С.Кашшай // Ювілей НАОМА: Мистецький контекст в Україні ХХ ст.: традиції та новації мистецтвознавчої діяльності (до 100-річчя заснування Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури):  Всеукраїнська наукова конференція (м. Київ, 25-28 квітня 2017 р.)

Участь у конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання» Закарпатської академії мистецтв (Ужгород, 10-13 травня 2017 р.) Доповідь: Формування творчої особистості художника Антона Кашшая в кінці 1920-х – 1940-х рр.: мистецька освіта, естетичне становлення.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Гаврило Глюк і закарпатська школа живопису ХХ століття: унікальність, мистецьке та духовне сприйняття на фоні епохи», присвячена 105-річчю від дня народження українського живописця, графіка Гаврила Мартиновича Глюка. Закарпатська академія мистецтв (Ужгород, 28 вересня 2017 р.) Доповідь: Антон Кашшай та Гаврило Глюк: творча колаборація та пошуки власної ідентичності.

 

Наукова діяльність

старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва

ПРОХОРОВОЇ Наталії Анатоліївни

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Прохорова Н. А. Академічний рисунок як фундамент творчої грамотності для формування творчої особистості / Н. А. Прохорова // АРТ-ПРОСТІР: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; редкол.: Ю. В. Романенкова,  С. Б. Ніконова, Л. В. Бех, Ю. Л. Афанасьєв та ін. – Вип. 2. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 99-102.

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Прохорова Н. А. Формування художньо-творчої активності студентів на заняттях з дисципліни «Рисунок» (досвід мистецьких ВНЗ України) / Н. А. Прохорова // Materials of the X International scientific and practical conference, «Modern european science – 2014». – Sheffield: Science and education LTD, 2014. – Volume 7. Pedagogical sciences. – С. 33-37.
 • Прохорова Н. А. Строгановская школа рисунка: наследие, проверенное временем / Н. А. Прохорова // ór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej "Priorytetowe obszary nauki" (29.11.2015 – 30.11.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – С. 41-43.
 • Прохорова Н. А. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні рисунку / Н. А. Прохорова // Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Київ, Одеса, 28-30 квітня 2015 р. – К.: НАКККіМ, 2015. – С. 121-123.

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід:

 • Прохорова Н. А. Картина «Видубичі» / Н. А. Прохорова // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір № 67625 від 06. 09. 2016 р.

 

Наукова діяльність

старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва

ШПОРТЬКО Валерія Івановича

Статті у наукових виданнях:

 • Шпортько В. І. Штрих до ювілею Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури / В. І. Шпортько // Арт-простір: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. Школьна О. В. (головн. ред.), Бацак К. Ю., Ізваріна О. М., Криволапов М. О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – Вип. 3. – С. 40-44.
 • Шпортько В. І. Рисунок у сучасному українському образотворчому мистецтві: тенденції розвитку / В. І. Шпортько // АРТ-ПРОСТІР: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; редкол.: Ю. В. Романенкова, С. Б. Ніконова, Л. В. Бех, Ю. Л. Афанасьєв та ін. – Вип. 2. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 58-63.
 • Шпортько В. І. Рисунок як основа образотворчої грамоти в системі навчання мистецького ВНЗ / В. І. Шпортько // Арт-простір: культурно-мистецький альманах / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол. Ю. В. Романенкова, С. Б. Ніконова, Л. В. Бех та ін. – Вип. 1. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 85-88.

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Шпортько В. І. Етнокультурна проблематика у викладанні «Педагогічного малюнка» в системі фахових дисциплін / В. І. Шпортько // Програма Всеукр. науково-практ. семінару [«Молодь, освіта, наука та мистецтво»], (Умань, 27-28 лист. 2014 р.).- Умань, 2014. -76 с.

Художня творча та виставкова діяльність:

 • Шпортько В. І. Персональна виставка живопису в «Галереї на Пітерській, 14». (21. 05. – 10. 06. 2016 р.)

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід:

 • Шпортько В. І. Серія з чотирьох творів (живопис) «Вікна» / В. І. Шпортько // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір № 67634 від 06. 09. 2016 р.

 

Наукова діяльність

викладача кафедри образотворчого мистецтва

БАРБАЛАТ Олександри Володимирівни

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Барбалат О. В. Форма та зміст у дизайні ювелірних виробів [Текст] / О. В. Барбалат // «Современные тенденции развития науки» (г. Харьков, 26-27 мая 2017 г.). – Херсон : Издательский дом «Гельветика», 2017. – С. 7-9.

Статті у наукових виданнях:

 • Barbalat A. Technika gorącej emalii – zdumiewająca sztuka znana od dawna. Emalię jako kosztowną wstawką w wyrobach jubilerskich / О. В. Барбалат // Арт-простір: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. Школьна О. В. (головн. ред.), Бацак К. Ю., Ізваріна О. М., Криволапов М. О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – Вип. 3. – С. 120-122.

 Виступи на наукових конференціях:

 • Барбалат О. В. Ідеї з архівів Всесвіту, вкарбовані у вічність: Творчість сучасного художника – майстра художньої обробки металу – ювеліра-модельєра Максима Столяра / О. В. Барбалат // Щорічна науково-практична конференція Національного музею історії України (доповідь)
 • Барбалат О. В. Участь у Міжнародному симпозіумі з емалі (м. Кечкемет, Угорщина, 25. 08.2016 р. – 30.08.2016 р.)

Художня творча та виставкова діяльність:

 • Барбалат О. В. виставка «Ювелірний салон» та конкурс ювелірних виробів «Лазурная волна», м. Одеса, 9 - 12 серпня 2018 р.
 • Барбалат О. В. IX Міжнародний пленер «Braterskie Spojrzenie», 20.08.2018 - 30.08.2018 р., Krynica-Zdroj, Poland.
 • Барбалат О. В. 36 Міжнародна виставка ювелірних виробів «ЮВЕЛІР ЕКСПО УКРАЇНА» (визнана UFI). Київ, 15-18 листопада 2018 року,.
 • Барбалат О. В. Всеукраїнська виставка «КВАДРА міні-метал. Ювелірне – мистецтво – емалі». Національний музей українського народного мистецтва під патронатом Департаменту культури Київської міської державної адміністрації, м. Київ, 15. 11. 2018 р. - 15. 12. 2018 р.
 • Барбалат О. В. Міжнародний фестиваль ковалів, в м. Ібзіц, Австрія 13 – 16 грудня 2018 р.
 • Барбалат О. В. Майстер-класи з гарячої емалі // Міжнародна виставка ювелірного мистецтва «ЮвелірЕкспо Україна» (м. Київ, 17. 11. 2016 р. – 20. 11. 2016 р., 25. - 28. 05. 2017 р.).
 • Барбалат О. В. Міжнародна виставка «Ювелірний салон» (02. 03. 2017 р. -05. 03. 2017 р., м. Одеса)
 • Барбалат О. В. VII Міжнародна виставка-пленер «BRATERSKIE SPOJRZENIE» SPOTKANIE W ZIMIE (17. 02. 2017 р. - 27. 02. 2017 р., м. Криниця-Здруй, Польща). Майстер-класи з художньої гарячої емалі у рамках виставки.
 • Барбалат О. В. Міжнародна ювелірна виставка Гал Експо (м. Львів, 08. 06. 2017 р. – 11. 06. 2017 р.) Майстер-класи з художньої гарячої емалі у рамках виставки.
 • Барбалат О. В. I Міжнародний фестиваль «Fontanna talentow» (30. 04. 2017 р. – 04. 05. 2017 р., м. Криниця-Здруй, Польща). Майстер-класи з художньої гарячої емалі у рамках виставки.
 • Барбалат О. В. Міжнародна виставка «Ювелірний салон» (01. 12. 2016 р. -04. 12. 2016 р., м. Одеса)
 • Барбалат О. В. Міжнародний фестиваль «Flammende Schmiedeweihnacht» (17. 12. 2016 р. - 18. 12. 2016 р., м. Ібзіц, Австрія, призове місце фестивалю). Майстер-класи з художньої гарячої емалі у рамках виставки.
 • Барбалат О. В. Майстер-класи з художньої гарячої емалі у рамах міжнародної виставки «Стиль» (м. Львів, жовтень 2016 р.)
 • Барбалат О. В. Міжнародна виставка «Christkindl-markt» (19. 12. 2016 р. -20. 12. 2016 р., м. Зальцбург, Австрія). Майстер-класи з художньої гарячої емалі у рамках виставки
 • Барбалат О. В. XLII Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep záró kiállítására, 29. 07. 2016 р., м. Кечкемет, Угорщина.
 • Барбалат О. В. 32 Міжнародна виставка ювелірних виробів «ЮВЕЛІР ЕКСПО УКРАЇНА» (визнана UFI). Київ, 17 – 20 листопада 2016 р.
 • Барбалат О. В. 31 Міжнародна виставка ювелірних виробів «ЮВЕЛІР ЕКСПО УКРАЇНА» (визнана UFI). Київ, 12 – 15 травня 2016 р.
 • Барбалат О. В. 30 Міжнародна виставка ювелірних виробів «ЮВЕЛІР ЕКСПО УКРАЇНА» (визнана UFI). Київ, 12 – 15 листопада 2015 р.
 • Барбалат О. В. 29 Міжнародна виставка ювелірних виробів «ЮВЕЛІР ЕКСПО УКРАЇНА» (визнана UFI). Київ, 14 – 17 травня 2015 р.

 

Наукова діяльність

викладача кафедри образотворчого мистецтва

КРЮКА Олександра Олексійовича

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Крюк О. О. Монументальний образ Святої Трiйцi М. А. Стороженка / О. О. Крюк // «Теорія і практика актуальних наукових досліджень» (м. Одеса, 28-29 квітня 2018 р.). ‒ Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 15-17.

Художня творча та виставкова діяльність:

 • ESC/WOSC ‒ 2017, Kyiv, Ukraine, групова виставка у центральному залі Українського Дому під егідою Відкритого Всесвітнього та Всеєвропейського чемпіонату з Сьогі за участі всіх голів Європейських Сьогі Асоціацій (FESA Meeting), серпень 2017 р.
 • 9-ий Міжнародний мистецький семінар, м. Ескішехір, Туреччина, 16-20 квітня 2018 р.
 • Мистецький пленер-виставка «Хроніка Карпат», A-HOUSE GALLERY, 23. 04. 2018 р.

 

Наукова діяльність

викладача кафедри образотворчого мистецтва

МОСТОВЩИКОВОЇ Дар’ї Олегівни

Статті у наукових виданнях, включених до наукометничних баз даних, окрім Scopus і Web of Science Core Collection:

 • Крюкова Г. О., Мостовщикова Д. О. Рекомендовані навчальні завдання для розвитку творчих вмінь в процесі роботи над стилізацією пейзажу (Навчальна дисципліна «Композиція») / Г. О. Крюкова, Д. О. Мостовщикова // Virtus: Scientific Journal / Editor-in- Chief M.A. Zhurba – January # 30, 2019. – С. 106-108.
 • Крюкова Г. О., Мостовщикова Д. О. Теоретично-наукові положення академічного рисунка у працях М. Лі / Г. О. Крюкова, Д. О. Мостовщикова // Scientific journal «ΛΌГOΣ. The art of scientific mind» – 2019. – (2). – С. 7-10.
 • Крюкова Г. О., Мостовщикова Д. О. Стилістичні особливості етностилю в творчості сучасних українських митців / Г. О. Крюкова, Д. О. Мостовщикова // Молодий вчений. ‒ 2018. ‒ №4. – С. 438-442.

Гранти:

 • Мостовщикова Д. О. Гранд Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів (Розпорядження Президента України № 104/2018-рп від 13.07.2018 р.) для створення творчого проекту «Генетична пам’ять» на базі Київського університету імені Бориса Грінченка

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Крюкова Г. О., Мостовщикова Д. О. Теоретичні основи композиції в образотворчому мистецтві / Г. О. Крюкова, Д. О. Мостовщикова // Наукове мислення: збірник статей учасників двадцятої всеукраїнської практично-пізнавальної конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього» (3-11 травня 2018 р.). – Дніпро: Видавництво НМ., 2018 – С. 14-17.

Художня творча та виставкова діяльність:

 • Мостовщикова Д. О. Персональна виставка «Генетична пам’ять», м. Київ, Галерея «Митець», 03.12.2018-13.12.2018 р.

Міжнародні виставки:

 • Мостовщикова Д. О. «Colors of copper» Clifton, AZ, Galleria Coronado, 2017 р.
 • Мостовщикова Д. О. «ESC/WOSC» Kyiv, Ukraine, 2017 р.
 • Мостовщикова Д. О. Passion to Perform , Toronto, Canada, 2017 р.
 • Мостовщикова Д. О. MARLER KUNSTSTERN, Essen, Germany, 2016 р.

Всеукраїнські виставки:

 • Мостовщикова Д. О. Ювілейна виставка до 50-річчя КО НСХУ, Київ, ЦБХ, 01.02.2019 – 11. 02. 2019 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська різдвяна виставка, Київ, ЦБХ, 20. 12. 2018 – 13. 01. 2019 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнський культурний захід до Дня художника, присвячений 80-річчю створення Національної спілки художників України. Київ, ЦБХ, 12. 10. 2018 – 28. 10. 2018 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська художня виставка до Дня Незалежності, Київ, ЦБХ, 14. 08. 2018 – 26. 08. 2018 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська виставка «Лубенська художня весна 2018» м. Лубни, Краєзнавчий музей, 18. 05. 2018 – 20. 06. 2018 р. (Каталог «Лубенська художня весна – 2018», с. 22, «Автопортрет з яблуком», Видавництво ВКФ «Інтер парк»)
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Маріуполь, Центр сучасного мистецтва імені Архипа Куїнджі, 16. 05. 2018 - 10. 06. 2018 р.
 • Мостовщикова Д. О. Восьме Всеукраїнське історичне бієнале Україна від трипілля до сьогодення в образах сучасних художників, Київ, ЦБХ, 19. 01. 2018 – 04.02.2018 р. (Каталог «Україна від трипілля до сьогодення в образах сучасних художників», с. 89, «Як козак своїй нареченій байку розказував»; с. 269, «Степове», Видавництво Національна спілка художників України)
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська різдвяна виставка, Київ, ЦБХ 22. 12. 2017 – 14. 01. 2018 р. (Каталог «Всеукраїнська різдвяна виставка», с. 26, «Місце спокою для тих, хто вміє літає», Видавництво Дирекція виставок Національної спілки художників України)
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнський мистецький захід до Дня художника, Київ, ЦБХ, 07. 10. 2017 – 22. 10. 2017 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», Сєвєродонецьк, галерея мистецтв, 18. 05. 2017 – 30. 05. 2017 р.
 • Мостовщикова Д. О. ХVІ Всеукраїнська Великодня виставка декоративного-прикладного мистецтва «Світ Божий, як Великдень», Біла Церква, 11. 04. 2017 – 11. 05. 2017 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська виставка до Дня Незалежності України, Київ, ЦБХ, 22. 08. 2017 – 10. 09. 2017 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська різдвяна виставка, Київ, ЦБХ, 23. 12. 2016 – 19. 01. 2017 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська виставка, присвячена 160-річчю від дня народження Івана Франка, м. Івано-Франківськ, Виставкова зала ІФООНСХУ, 15. 11. 2016 – 11. 12. 2016 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська виставка до Дня художника, Київ, ЦБХ, 07. 10. 2016 – 23. 10. 2016 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська виставка до 25 річниці Незалежності України, Київ, ЦБХ, 12. 10. 2016 – 28. 10. 2016 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська виставка «Феєрія світла» до Великодня (с. Кмитів, Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука, 01. 05. 2016 - 01. 06. 2016 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська виставка «Мальовнича Україна», м.Суми, Сумський обласний художній музей імені Никанора Онацького, 20. 05. 2016 – 06. 06. 2016 р.
 • Мостовщикова Д. О. ХV Всеукраїнська Великодня виставка декоративного мистецтва «Світ Божий, як Великдень», м. Дніпропетровськ, Виставкові зали ДООНСХУ, 21. 04. 2016 – 15. 05. 2016 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська виставка до Різдва Христового, Київ, ЦБХ, 29. 12. 2015 – 17. 01. 2016 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська виставка до Дня художника, Київ, ЦБХ, 09. 10. 2015 – 25. 10. 2015 р.
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська виставка до Дня Незалежності України, Київ, ЦБХ 14. 08. 2015 – 29. 08. 2015 р. (Каталог «Всеукраїнський мистецький проект до Дня Незалежності», с. 6, «Я і Місяць», Міністерство культури України, Дирекція виставок Національної спілки художників України)
 • Мостовщикова Д. О. Всеукраїнська виставка «Мальовнича Україна», Чернігів, Виставкові залі ЧООНСХУ, 20. 05. 2015 – 03. 06. 2015 р.
 • Мостовщикова Д. О. Щедрість рідної землі (c. Кмитів, Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д. Буханчука, 16. 04. 2015 – 16. 05. 2015 р.

Групові виставки:

 • Мостовщикова Д. О. Майстерня 116-А, Київ, ЦБХ, 06. 05. 2015 – 17. 05. 2015 р.

 

Наукова діяльність

викладача кафедри образотворчого мистецтва

РЯБЧУК Анастасії Вікторівни

Художня творча та виставкова діяльні

 • Рябчук А. В. Всеукраїнська виставка «КВАДРА міні-метал», м. Львів, лютий- березень 2019 р.
 • Рябчук А. В. Всеукраїнська виставка «КВАДРА міні-метал. Ювелірне – мистецтво – емалі». Національний музей українського народного мистецтва під патронатом Департаменту культури Київської міської державної адміністрації, м. Київ, 15. 11. 2018 р. - 15. 12. 2018 р.
 • Рябчук А. В. Культурологічний проект «Мистецькі експедиції», постпленерна виставка «#БУГ#БЕЗВІЗ», м. Вінниця, серпень 2018 р.
 • Рябчук А.В. Всеукраїнська виставка «Сучасне «мистецтво вогню» України (кераміка, скло, метал)», м. Київ, ЦБХ, березень 2018 р.
 • Рябчук А. В. Симпозіум емальєрів «Обличчя часу», Музей українського живопису, м. Дніпро, грудень 2017 р.
 • Рябчук А. В. Культурологічний проект «Мистецькі експедиції», постпленерна виставка «БрацLove з першого погляду», м. Вінниця, липень 2017 р.
 • Рябчук А. В. Симпозіум емальєрів «Мистецтво Японії», Музей українського живопису, м. Дніпро, червень 2017 р.
 • Рябчук А. В. Всеукраїнська виставка до Різдва Христового, Київ, ЦБХ, 29. 12. 2015 – 17. 01. 2016 р.
 • Рябчук А. В. Міжнародний фестиваль емалі, Музей українського живопису, м. Дніпро, жовтень-листопад 2015 р.
 • Рябчук А. В. Міжнародний фестиваль емалі, Музей українського живопису, м. Дніпро, липень 2015 р.
 • Рябчук А.В. Всеукраїнська виставка «Сучасне «мистецтво вогню» України (кераміка, скло, метал)», м. Київ, ЦБХ, січень - лютий 2015 р.

 

 Наукова діяльність

викладача кафедри образотворчого мистецтва

СТРЕЛЬЦОВОЇ Світлани Вікторівни

Статті у наукових виданнях:

 • Стрельцова С. В. Інтерпретація мотивів українського народного мистецтва в творчості сучасної художниці Тетяни Русецької / В. В. Жиров // Арт-простір: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. Школьна О. В. (головн. ред.), Бацак К. Ю., Ізваріна О. М., Криволапов М. О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – Вип. 3. – С. 68-72.

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Стрельцова С. В. Мультимедіа в образотворчому мистецтві від ідеї до реалізації [Текст] / С. В. Стрельцова // «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Ужгород, 21-22 квітня 2017 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 41-44.

Художня творча та виставкова діяльність:

 • Стрельцова С. В. Всеукраїнська Трієнале графіки, Центральний будинок художника Національної спілки художників України, м. Київ, 8-24 червня 2018 р. (Ліногравюра, «Мить», 27х15, (каталог, с.36)).
 • Стрельцова С. В. Всеукраїнський культурно-мистецький проект «Мальовнича Україна», м. Сєвєродонецьк, Сєвєродонецька галерея мистецтв, 18-30 травня 2017 р.
 • Стрельцова С. В. І место в номинации «Изобразительное искусство» на І Международном онлайн-конкурсе творчества «Art World», 2016 г.
 • Стрельцова С. В. Переможець в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» Районного Фестивалю народної творчості працівників установ освіти «Квітучі барви таланту – 2016», 2016 р.
 • Стрельцова С. В. Переможець ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2015», 2015 р.
 • Стрельцова С. В. Участь у Всеукраїнському проекті «Талант Арт 2014. Проект молодих художників», 2014 р.
 • Стрельцова С. В. Участь у Всеукраїнському фестивалі писанки «Folk Ukraine», 2014 р.
 • Стрельцова С. В. Участь у творчій виставці «Кольори натхнення» в Київському університеті імені Бориса Грінченка, 2014 р.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА

НАУКОВОЇ ШКОЛИ УСТАЛЕНОГО РОЗВИТКУ

 

Назва наукової школи:

Духовне зростання особистості під призмою теорії та практики мистецтва і дизайну

Рік заснування: 2009 рік

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації – 02.

Документ, яким зафіксовано створення наукової школи – додається у прикріпленому файлі (О.В. Школьна)

 

Керівник наукової школи: 

О. В. Школьна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Профіль в  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=UZ_3kZcAAAAJ&hl=uk

Учений секретар

О. О. Руденко, заступник директора з навчальної роботи, викладач фортепіано та концертмейстер КЗ «Богуславська школа мистецтв» Богуславської міської ради.

Координатор з науково-організаційної роботи

О. Д. Сосік, аспірант Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Кадровий склад наукової школи:

Загалом 20 осіб: 9 наукових та науково-педагогічних працівників + 11 аспірантів та здобувачів

З них:

- докторів наук – 1

- кандидатів наук – 18

 

з/п

ПІБ

науковий ступінь

вчене звання

місцем роботи та посада

1.     

Титаренко Анна Олександрівна

к.і.н

-

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, провідний науковий співробітник відділу науково-фондової роботи

2.     

Варивода Аліна Григорівна

к.і.н

-

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, провідний науковий співробітник відділу вивчення мистецької спадщини

3.     

Дьяченко Роксолана Вікторівна

к.мист.

-

Київський національний університет культури і мистецтв,

старший викладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

4.     

Одрехівський Роман Васильович

д.мист.

доцент

Львівський національний лісотехнічний університет України, професор кафедри дизайну

5.     

Олійник Вікторія Анатоліївна

к.мист.

-

Київський національний університет культури і мистецтв,

старший викладач кафедри графічного дизайну

6.     

Татіївська Інеса Петрівна

к.і.н

-

Міністерство культури та інформаційної політики України,

начальник відділу переміщення, вивезення та повернення культурних цінностей головного управління охорони культурної спадщини Директорату культурної спадщини та музеїв

7.     

Ревенок Наталія Миколаївна

к.мист.

-

Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури,

старший викладач, керівник навчально-творчої майстерні реставрації скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва кафедри техніки та реставрації творів мистецтва

8.     

Шолуха Олександр Миколайович

-

-

Відокремлений структурний підрозділ Київський індустріальний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури,

завідувач навчально-художньої майстерні

9.     

Руденко Олександра Олександрівна

-

-

Богуславська міська рада КЗ «Богуславська школа мистецтв», заступник директора з навчальної роботи, викладач фортепіано та концертмейстер

 

Основні напрями наукової роботи: 

 • Розвиток декоративно-прикладного мистецтва і протодизайну Київської Русі та України (художні фарфор-фаянс, художнє скло, художній метал, художнє дерево, гончарство, ювелірне мистецтво, художнє ткацтво, гобеленництво, килимарство);
 • Теоретико-методологічні засади мистецтвознавчої науки в Україні та світі
 • Культурні цінності та культурна спадщина у херитології;
 • Архітектура і мистецтво країн Західної Азії, Близького Сходу й Африки у сучасних дизайнерських розробках інтер’єру;
 • Юдаїка та візуальне мистецтво країн арабського світу;
 • Архітектура та декоративно-прикладне мистецтво Англії;
 • Промисловий і графічний дизайн, цифрове мистецтво й інформаційні технології у сучасній теорії та практиці;
 • Образотворче мистецтво України та Європи ХVІІІ – початку ХХІ століть.

 

Основні напрями науково-організаційної діяльності:

 • Ініціювання і координація наукових досліджень у галузі мистецтвознавства, культурології, музеєзнавства, пам’яткознавства, дизайну;
 • Упровадження сучасних мистецьких технологій у творчу практичну діяльність навчальних закладів;
 • Проведення та участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, конгресах, брифінгах, круглих столах, симпозіумах, колоквіумах тощо;
 • Сприяння розвитку наукових осередків школи у мистецьких закладах України
 • Рецензування монографій, підручників, посібників;
 • Участь у роботі експертних, спеціалізованих учених рад, робочих груп Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України.

 

6. Регіони діяльності осередків наукової школи: Київ, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Рівне, Вінниця, Житомир, Полтава, Дніпропетровськ, Суми, Харків, Миколаїв, Одеса.

7. Науковий доробок:

 • статті Scopus/Web of Science за останні 5 років – 2
 • монографії за останні 5 років – 1
 • захищені кандидатські та докторські дисертації за останні 5 років – 7

 

Заплановані захисти кандидатських та докторських дисертацій у 2020–2021 рр.:

ПІБ

назва дисертації

шифр та назва спеціальності

Лампека Микола Геронтійович

Порцеляна Київського експериментального кераміко-художнього заводу в контексті мистецької культури України ХХ – початку ХХІ століть

26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)

Сапфірова Наталія Миколаївна

Ювелірна справа Й. Маршака в художній культурі кінця ХІХ – початку ХХ століття

26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)

 

Кандидати та доктори наук,  які захистили дисертаційні дослідження під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора, Школьної Ольги Володимирівни:

 • Титаренко Анна Олександрівна, канд. іст. н., провідний науковий співробітник відділу науково-фондової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
 • Варивода Аліна Григорівна, канд. іст. н., провідний науковий співробітник відділ вивчення мистецької спадщини Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
 • Дьяченко Роксолана Вікторівна, канд. мист., старший викладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв;
 • Одрехівський Роман Васильович, докт. мист., доц., проф. кафедри дизайну Львівського національного лісотехнічного університету України;
 • Олійник Вікторія Анатоліївна, канд. мист., старший викладач кафедри графічного дизайну Київського національного університету культури і мистецтв;
 • Татіївська Інеса Петрівна, канд. іст. н., начальник відділу переміщення, вивезення та повернення культурних цінностей головного управління охорони культурної спадщини Директорату культурної спадщини та музеїв Міністерства культури та інформаційної політики України;
 • Ревенок Наталія Миколаївна, канд. мист., старший викладач, керівник навчально-творчої майстерні реставрації скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва кафедри техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
 • Шолуха Олександр Миколайович, Відокремлений структурний підрозділ Київський індустріальний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури, завідувач навчально-художньої майстерні (захист відбувся 29.09.2020 р., очікуємо диплом з мистецтвознавства);
 • Руденко Олександра Олександрівна, заступник директора з навчальної роботи, викладач фортепіано та концертмейстер КЗ «Богуславська школа мистецтв» Богуславської міської ради (захист відбувся 29.09.2020 р., очікуємо диплом з мистецтвознавства).

 

Посилання на сайт наукової школи: https://kulturolog.wixsite.com/art-school