Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Науково-дослідна діяльність кафедри

Наукова діяльність (напрями науково-дослідницької роботи) кафедри інструментально-виконавської майстерності станом на 2020 рік

Відомості про наукову тему та дотичні до неї дослідження, їх виконавці

Науковим пріоритетом кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв є вивчення педагогічних та мистецтвознавчих засад інструментально-виконавської майстерності.

 

В межах наукової теми Університету «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (Реєстраційний номер: 0116U003993) на кафедрі інструментально-виконавської майстерності виконуються наукові дослідження за наступними напрямами:

1. «Історія стилів у музичному мистецтві», «Історія клавесинного мистецтва», «Музика від Розумовських», «Українське мистецтво доби бароко» – професор кафедри Свириденко Н.С.

2. «Фортепіанне джазове виконавство серед традицій музичної творчості. Взаємодія з академічною музикою», «Джаз та його адаптація в музично-культурному просторі Європи першої третини  ХХ століття» – професор кафедри Полянський В.А.

3. «Українська фортепіанна творчість епохи Розстріляного Відродження», «Часопросторовий континуум музичної інтерпретації: мовний канон, стилістичні лексеми» – доцент кафедри Беренбейн І.С.

4. «Теоретична та практична підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва у закладах вищої мистецької освіти» – доцент кафедри Ляшенко О.Д.

5. «Стилістичні тенденції акордеонно-баянної творчості» – доцент кафедри Сподаренко В.М.

6. «Особливості сучасних аранжувань та перекладень для баяна та акордеона» – доцент кафедри Стрельченко К.М.

7. «Культура самокорекції сценічного хвилювання» – доцент кафедри Романенко А.Р.

8. «Сучасні музичні текстологія та інтерпретація» – викладач кафедри Гумінюк С.П.

9. «Емоційна сфера як форма ідентифікації музиканта-виконавця» – викладач кафедри Шпирка А.О.

 

Результати науково-дослідної роботи на теоретичному рівні

Досліджено концептуальні проблеми виконавського мистецтва, зв’язки української культури з художніми культурами світу.

 • Вийшли з друку монографії, посібники:

Полянський Вячеслав. Цикл «Пори року», 12 п’єс у джазових тонах, видавництво «Музична Україна», 2020

Полянский Вячеслав. Монография «Фортепиано в джазе (от Регтайма до Модерна)», 2020

 • Вийшли з друку наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection:

Kablova, T., & Teteria, V. (2020). Popular Song Creativity in the Socio-cultural Context. Journal of History Culture and Art Research, 9(3)

 • Вийшли з друку наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

Каблова Т., Тетеря В. Вокально-естрадне виконавство України кінця XX– початку XXI ст. // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 32

Kryvosheya T., Romanenko A. Study of the memoir heritage of V. Pukhalsky in the context of memorial cultural studies methodology // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : ТОВ ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 2

Романенко А.Р. Український родовід Володимира Пухальського // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журнал. 2019. № 3(44). ISSN 2414-052X

Ляшенко О.Д., Бутенко Т.М. «Теоретичні основи викладання основного музичного інструмента в системі університетської освіти» // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. праць. Кропивницький : ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Випуск 177

Тущенко М.М. М. Стецюн «Іспанський концерт» для гітари з оркестром: до питання створення національного репертуару в галузі гітарного мистецтва // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. Київ : ТОВ ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. Випуск 35

Шпирка А.О. Критерії та показники сформованості емоційної виразності майбутнього вокаліста // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. праць. : Кропивницький : ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. Випуск 185

Шпирка, А. (2019). Методи емоційної саморегуляції у формуванні емоційної виразності майбутнього вокаліста // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : зб. наук. праць. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. № 4

 • Готуються до друку посібники:

Свириденко Н.С. Навчально-методичний посібник «Музика від Розумовських»

Цимбал С.В. Школа гри на саксофоні для початківців «Saxoland»

Цимбал  С.В., Цимбал К.О. «Гітара крок за кроком»

Цимбал С.В., Цимбал К.О. Репертуарно-методичний посібник «12 імпровізацій на теми джазових стандартів»

 • Завершено і отримано сертифікат з онлайн-курсів Coursera університетів із різних країн світу:

«Fundamentals of Music Theory» (Т.Б. Каблова, А.Р. Романенко)

«Music Business Foundations» (Т.Б. Каблова)

«Fundamentals of Rehearsing Music Ensembles» (Т.Б. Каблова)

«Music and Social Action» (Т.Б. Каблова)

«Today’s Music Industry» (Т.Б. Каблова)

«The Art of Music Production» (Т.Б. Каблова, К.О. Цимбал)

«Guitar for Beginners» (К.О. Цимбал)

«The Art of Vocal Production» (К.О. Цимбал)

«The Technology of Music Production» (К.О. Цимбал)

«Сopyright Law in the Music Business» (Т.Б. Каблова, Н.А. Пилипенко)

«Jazz Improvisation» (О. Сушко, V курс)

«Arranging for Songwriters» (О. Сушко, V курс)

«Изучаем сонаты Бетховена для фортепиано» (Т.Б. Каблова), не сертифікується

 • Завершено і отримано сертифікат із онлайн-курсів Prometheus відомих українських університетів (Т.Б. Каблова):

«Як ефективно спланувати та провести діалог». У межах онлайн-курсу пройдено «Основи діалогу»

«Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа»

«Наука про навчання»

«Освітні інструменти критичного мислення»

 • Отримано сертифікат освітнього онлайн-проєкту для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання» (Т.Б. Каблова).
 • Створення ЕНК:

«Історія фортепіанного мистецтва» (Т.Б. Каблова);

«Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано) (2-3 курс, ММ, денна)» (А.Р. Романенко, Н.В. Соболь)

Результати науково-дослідної роботи на практичному рівні

Здійснюється індивідуальна науково-дослідна діяльність студентів; підготовка доповідей та повідомлень на конференціях, семінарах, круглих столах.

 • Участь у VІІІВсеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти» (м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка):

К. Балюра, ІІІ курс,  науковий керівник – Каблова Т.Б. «Діяльність Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського в контексті євроінтеграції закладів фахової передвищої освіти»

Є. Бегерська, ІІ курс, науковий керівник – Свириденко Н.С. «Вічні цінності»

В. Марчук, ІІІ курс, науковий керівник – Романенко А.Р. «Фортепіанні цикли Роберта Шумана у репертуарі початкових мистецьких навчальних закладів: жанрово-стильові особливості»

 • Участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «У діалозі з музикою» (м.Ужгород, Ужгородський музичний коледж імені Д.Є. Задора), Сертифікат. К. Балюра, ІІІ курс, науковий керівник – Каблова Т.Б.
 • Засідання студентського активу в рамках Наукового товарства Інституту мистецтв Практичний експериментаріум «Музика для дітей і про дітей у творчості видатних композиторів-романтиків». Захід пройшов у контексті вивчення студентами II, ІІІ курсів дисциплін «Методика викладання гри на спеціальному інструменті», «Виконавська інтерпретація», «Історія фортепіанного мистецтва» (модератори – Соболь Н.В., Гумінюк С.П., Романенко А.Р.)
 • На кафедрі діє науковий гурток «Grinchenko MuzInform» (керівник – Сподаренко В.М.), студенти-учасники якого беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Відомості про наукову тему та дотичні до неї дослідження, їх виконавці

 

Науковим пріоритетом кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв є вивчення педагогічних та мистецтвознавчих засад інструментально-виконавської майстерності.

 

Конференції, круглі столи, семінари та гостьові лекції

 

Результати досліджень викладачів кафедри оприлюднені на  міжнародних і всеукраїнських конференціях, регіональних науково-методичних семінарах.

 • Участь у Міжнародному дистанційному музикознавчому семінарі «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності», Сертифікат (Каблова Т.Б.)
 • Виступ у науковій п’ятихвилинці Київської малої академії наук на тему: «Популярна музика – складова масової культури чи наука?» (Каблова Т.Б.)
 • Участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «У діалозі з музикою» (м.Ужгород, Ужгородський музичний коледж імені Д.Є. Задора), Сертифікат (Каблова Т.Б.)
 • Романенко А.Р. Полікультурна процесуальність життєтворчості Володимира Пухальського : мінський, варшавський, петербурзький, київський контексти // Третя Міжнародна науково-практична конференція «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (Київ, 7–8листопада 2019року) / Національна музична академія України імені П. І. Чайковського; редкол. : А. Я. Скорик [та ін.]. Київ : ПП «ЮиС», 2019
 • Участь у VІМіжнародній науково-практичній конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка):

Доповідь на тему: «Модернізація наскрізної виконавської підготовки учнівської молоді в сучасній мистецькій освіті» (Ляшенко О.Д., Бутенко Т.М.)        

 • Участь у Міжнародній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи науки і освіти в умовах глобалізації» (Цимбал К.О., Товкач І.Є.)
 • Участь у науково-практичній конференції «Проблеми виконавства : від теоретичного музикознавства до виконавської практики» (Київ, Київська муніципальна академія музики імені Р.М. Глієра)

Доповідь на тему: «Барокові транскрипції та редакції Б. Бартока» (Гумінюк С.П.)

 • Затвердження науково-методичного проєкту «Практичний Експериментаріум “PSY & ART”» (Романенко А.Р.) на Вченій Раді Інституту мистецтв, 2020

Міжнародна співпраця

 • Участь у Міжнародній науково-практичній конференції ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE (Кишенів, Молдова). Із доповідями виступили Каблова Т.Б. та Свириденко Н.С.

Гранти

 • Сподаренко В.М., Соболь Н.В. Інститутська робоча група з підготовки проєкту Jean Monnet Еразмус+ «Contemporary European Art: A Synthesis of New Forms and Means of Expression»
 • Каблова Т.Б. Подання аплікаційної форми на індивідуальний грант Фонду ім. Гайнріха Бьолля
 • Викладацький актив кафедри. Підготовка до подання на грант проєкту «Культура законності» посольства королівства Нідерландів

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради

 • Гриценко О.Г. Культурологічні рефлексії ліричності у виконавських інтерпретаціях симфонічної музики Валерія Антонюка. Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство). Офіційний опонент – Романенко А.Р. Захист відбувся 15 вересня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.005.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук у Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського

Рецензії на автореферат (Романенко А.Р.)

 • Павелко К.О. Культура повсякденності та художнє життя Польщі у творчій біографії М.І. Глінки. Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія). Захист відбувся 15 вересня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.005.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського

 

ПЛАНУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КАФЕДРИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Назва дослідження: Педагогічні та мистецтвознавчі засади інструментально-виконавської підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва.

Мета дослідження: Обґрунтувати теоретичні та методичні засади інструментально-виконавської підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва.

Завдання дослідження:

1) Визначити педагогічні засади інструментально-виконавської підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва.

2) Визначити мистецтвознавчі засади інструментально-виконавської підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва.

3) Обґрунтувати історико-стильові аспекти інструментально-виконавської підготовки;

4) Провести експериментальне дослідження з інструментально-виконавської підготовки студентів спеціальності «Музичне мистецтво».

5) Здійснити апробацію результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях присвячених висвітленню педагогічних та мистецтвознавчих засад інструментально-виконавської підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва та реалізувати напрацьовані досягнення в опублікованих статтях та монографіях.Детальніше...