Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Науково-дослідна діяльність кафедри дизайну

В межах наукової теми Університету «Мистецькі практики України в європейському культурному просторі» (Реєстраційний номер: 0116U003293) на кафедрі дизайну виконуються наукові дослідження за наступними напрямами:

  • «Динамічна айдентика в українському графічному дизайні» – завідувач кафедри Кравченко Н.І.
  • «Особливості іконографії Першого Вселенського Собору в українській церковній традиції XVIII – початку XIX ст. (на прикладі розписів храмів Києва)» – завідувач кафедри Кравченко Н.І.
  • «Естетичне формотворення дизайн-об’єктів», «Використання нових технологій в дизайні одягу» – професор кафедри Кардаш О.В.
  • «Постмодерністична інтерпретація національних традицій у графічному дизайні» – доцент кафедри Світлична О.М.
  • «Художнє життя Катеринослава – Дніпропетровська кінця ХІХ – ХХ століття» – доцент кафедри Світлична О.М.
  • «Італійський акцент в історії культури України першої половини XVI ст.» – доцент кафедри Крижанівський О.А.
  • «Театр каліграфії: видовищний плакат» – старший викладач кафедри Здор О.Г.
  • «Формування візуально-знакової культури у професійній освіті» – старший викладач кафедри Балан У.Г.

На випусковій кафедрі наукова робота здійснюється відповідно до вимог підготовки майбутніх магістрів дизайну Освітньо-професійних програм 022.00.02 «Графічний дизайн» та 022.00.03 «Прогнозування моди», дизайнерів Освітньо-професійної програми 022.00.02 Графічний дизайн. Наукові розробки випускової кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом, методичних рекомендацій для проведення практичних робіт, організації і проведення тестового контролю, під час виконання студентами індивідуальних завдань і наукових студентських досліджень.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, науково-практичних семінарах з дизайну та мистецтвознавства, є авторами колективних монографій, наукових публікацій у провідних вітчизняних та зарубіжних збірках наукових праць, періодичних наукових виданнях. Молоді викладачі кафедри дизайну продовжують навчання в аспірантурі, здобуваючи науковий ступень доктора філософських наук. За 2016 –2020 рр. викладачами кафедри були захищені дисертації: доцентом кафедри дизайну Брюхановою Г.В. (Тема канд. дис. «Професійна підготовка майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції в Україні (60-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)» Кандидат педагогічних наук, 2016, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти) і Зайцевої В.І. (Тема канд. дис. «Художня інтерпретація літературних образів Івана Котляревського у культурно-історичному контенті кінця ХІХ–ХХ століття» (науковий керівник – канд. мист., доц. Кравченко Н.І.) Кандидат мистецтвознавства, 2020 р., 00.01 – теорія та історія культури (за напрямом мистецтвознавство)).

Завідувач кафедри дизайну, кандидат мистецтвознавства, доцент Кравченко Наталія Іванівна здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями, під її керівництвом в 2014 р. та 2020 р. 2 аспірантки успішно захистили дисертації за спеціальностями 26.00.01 – теорія та історія культури – мистецтвознавство), рецензує магістерські роботи, збірки матеріалів науково-практичних конференцій, автореферати дисертаційних досліджень. Під керівництвом проф. Білякович Л.М. у 2019 році 1 аспірантка захистила дисертацію за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн.

У роботі спеціалізованих вчених рад і державних комісій  беруть участь проф. Кардаш О.В. (Заступник голови технічного комітету зі стандартизації «121 Ергономіка та дизайн» Національного органу стандартизації), проф.. Білякович Л.М. (член Спеціалізованої  Ради КНУКіМ  К.26. 807.03 "Дизайн" спец. 17.00.07, Член Спеціалізованої  Ради КНУКіМ   Д 26.807.02 «Теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство)» спец. 26.00.01).

Викладачі кафедри постійно беруть участь в організації науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, а також є членами експертних рад (проф. Кравченко Н.І. – модератор Секції ІІ «Стратегічні орієнтири творчої самореалізації особистості та інноваційні технології в системі професійної мистецької освіти» V міжнародної конференції Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Київ, квітень 2019, Київський університет імені Бориса Грінченка; проф. Кравченко Н.І.,  ст. викл. Волгін Ю.Є. – члени журі Х Національного етапу Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів INFOMATRIX 2019, м. Київ; ст. викл. Штрамило О.В. – член експертної ради з дизайну Українського культурного фонду 2019 р., член організаційної групи соціального проекту «Український знак ХХ сторіччя»).

У рамках наукової діяльності кафедри дизайну регулярно організовуються відкриті науково-практичні семінари за участю студентів та науково-педагогічних працівників кафедри дизайну на актуальну тематику. Так, за 2017-2020 рр. за участі студентів спеціальності 022 «Дизайн» та викладачів кафедри дизайну було організовано та проведено 08.06.17 р. науково-методичний семінар на тему «Нова освітня програма спеціальності 022.00.02 Графічний дизайн, 03.11.17 р. науково-методичний семінар «Підведення підсумків участі кафедри дизайну в IX Міжнародному форумі «Дизайн-освіта 2017» (м. Харків)», 24.10.18 р. науковий семінар «Від Мілану до Бару. Шлях Італійського Відродження у Східній Європі в першій половині XVI ст.», 23.05.2019 р. міжкафедральний науково-методологічний семінар «Специфіка викладання дисциплін з рисунку і живопису для студентів спеціальності Дизайн», 23.07 2020 р. Білякович Л. М та студенти ОПП «Прогнозування моди» стали учасниками міжнародного он-лайн-семінару з концептуального трендоутворення-2022  «STILNESS» (Україна-Франція-ПАР),  розроблено 7 дизайн-проектів оформлення інтер’єрів центрів фахової підготовки у корпусі на бул. Тимошенка 13б Київського університету імені Бориса Грінченка, дизайн-проект інтер’єру бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка на вул. Тимошенко 13б, проект ландшафтного благоустрою території Київського університету ім. Бориса Грінченка на бул. І. Шамо 18/2. Студенти аналізують виставки, мистецькі проекти, арт-хаби, досліджують проблемні питання з методики дизайну, вивчають наукові праці дослідників. Студенти та магістранти, які навчаються за  ОПП «Графічний дизайн» та ОПП «Прогнозування моди» беруть активну участь у різного рівня науково-практичних конференціях (підготовка доповідей, публікація тез), серед яких: VI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (Київський Університет імені Бориса Грінченка, 15 травня 2020); V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Традиції та новації у дизайні» (Луцький технічний університет, 17 квітня 2020); ІІ Науково-практична конференція «Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук» (Полтава, статті у науковому журналі «Молодий вчений», 22-23 травня 2020 року); «Екологія мистецтва: дискурс ракурсів» (м. Херсон, Херсонський національний технічний університет (ХНТУ), 9-11 вересня 2020 року); VIII Всеукраїнська студентська наукова конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури» (Київський Університет імені Бориса Грінченка, 15 травня 2020). Результати наукових досліджень студентів стають основою для написання пояснювальних записок до магістерських проектів та публікації статей у електронному виданні Університету «Наукові доробки магістрантів» (ОПП «Графічний дизайн» та ОПП «Прогнозування моди» ), підготовки документів для подання на Авторське свідоцтво (науковий твір в галузі мистецтва та мистецтвознавства) за підсумками теоретичних досліджень своїх магістерських робіт (ОПП «Прогнозування моди»).

З метою вдосконалення теоретико-методологічного рівня науково-педагогічних працівників випускової кафедри дизайну проводяться наукові дискурси в рамках засідань кафедри, де розглядаються актуальні питання, пов’язані з проблемами інноваційних методик викладання дизайнерських дисциплін, формування особистості дизайнерів умовах діяльності сучасного університету тощо.

Для вивчення передового наукового досвіду НПП кафедри (Білякович Л. М. ) запрошено іноземних фахівців для проведення гостьових лекцій: лекція професорки Віденського університету ім. Зігмунда Фрейда Наталі Хампл (вересень 2020 р.), лекція директорки філії  німецькоъ компанії Freudenberg-Україна про переспективи формоутворення у дизайні (жовтень 2020 р.).

Науково-організаційна робота випускової кафедри дизайну забезпечується участю науково-педагогічних працівників кафедри у роботі Вченої ради Інституту мистецтв (завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент Кравченко Н.І. та доктор технічних наук, професор Кардаш О.В.). Проводиться робота із вищими навчальними закладами, коледжами щодо організації консультування викладачів дизайнерських дисциплін, проведення методологічних семінарів та круглих столів, апробації науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах.

Викладачі кафедри співпрацюють з професорсько-викладацьким складом Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Національного педагогічного університету імені  М.П. Драгоманова.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри також здійснюється шляхом проведення майстер-класів з друкованих графічних технік, дизайну, які традиційно проводяться викладачами під час участі у Міжнародних та Всеукраїнських мистецьких конкурсах та фестивалях, зокрема тих, котрі неодноразово проводилися у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

       

Профіль кафедри дизайну у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=d-jxox0AAAAJ&hl=uk&authuser=2

45.jpg

       

Детальніше про результати науково-дослідної роботи кафедри дизайну можна ознайомитися у Додатку.

Додаток № 1 ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ за 2019-2020н.р.

Додаток № 2 ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ за 2018-2019н.р.

Додаток № 3 ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ за 2017-2018н.р.